ROCZNY PLAN PRACY

OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – EDUKACYJNEJ

MIEJSKIEGO ŻŁOBKA W LĘDZINACH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Plan opracowany został w oparciu o:

 • wnioski i propozycje opiekunów grup,
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań dzieci,
 • oczekiwania rodziców wobec żłobka,
 • ustawę z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy żłobka.

 

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

CEL

TERMIN

I. Adaptacja dziecka w żłobku

 • Obserwacja dzieci w czasie zajęć oraz zabaw.
 • Założenie kart obserwacji dziecka.
 • Czerpanie informacji o dziecku z rozmów z rodzicami oraz karty zgłoszenia.
 • Stopniowe wydłużanie czasu pobytu dziecka w żłobku.
 • Różnorodne zabawy integracyjne z dziećmi.
 • Zapoznanie się z salą,łazienką i szatnią.
Poznanie dzieci oraz ich środowiska.

Zaklimatyzowanie się dziecka w żłobku.

Poznawanie sali,łazienki i szatni.

Wrzesień 2018

II. Współpraca z rodzicami

 • Zebrania z rodzicami

-organizacyjne zebranie z dyrektorem opiekunkami,zapoznanie ,przedstawienie oczekiwań obu stron,przekazanie informacji.

-szczegółowe zebranie z opiekunkami-omówienie spraw bieżących.

-organizacja konsultacji z rodzicami- bieżące omówienie funkcjonowania i rozwoju dziecka.

 • Indywidualne codzienne kontakty i rozmowy z rodzicami podczas wydawania dzieci.
 • Współpraca z Radą Rodziców w zakresie funkcjonowania pracy żłobka.
 • Organizacja: „Spotkania opłatkowego”, „ Dnia Rodziny” oraz „Pożegnania starszaków”.
Poznanie dzieci oraz ich środowiska.

Poznanie oczekiwań rodziców.

Zachęcanie do czynnej współpracy rodziców ze żłobkiem oraz jego pracownikami. Nawiązanie partnerskich stosunków z rodzinami dzieci uczęszczającymi do żłobka.

Przeprowadzenie ankiety.

Zaangażowanie rodziców-imprezy okolicznościowe.

Wrzesień

2018

Cały rok

III. Rozwój społeczno-emocjonalny

 • Nawiązywanie kontaktu werbalnego i pozawerbalnego z dziećmi oraz opiekunkami.
 • Rozwiązywanie konfliktów dziecięcych.
 • Kształtowanie życzliwych postaw wobec innych.
 • Wyrabianie odpowiedniego wzorca zachowania.
 • Stworzenie przyjaznej, spokojnej atmosfery poprzez bliski i indywidualny kontakt z dziećmi.
 • Kształtowanie nawyków kulturalno-grzecznościowych.
 • Organizacja zbiórek- „Szlachetna paczka”, „Dzień zwierzaka”,Zbiórka dla seniora” oraz „Zbiórka książek”-kształtowanie życzliwego stosunku do otaczającego świata.
 • Eliminowanie napięć i kształtowanie odporności emocjonalnej aby dziecko łagodnie znosiło stres, porażki poprzez zabawy relaksacyjne.
Uspołecznienie dzieci.

Zachęcanie do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

Cały rok

IV. Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz utrwalanie nawyków higienicznych

 • Utrwalanie odpowiedniego zachowania się podczas posiłków.
 • Nauka oraz utrwalanie samodzielnego spożywania posiłków oraz napojów.
 • Zachęcanie do samodzielnego korzystania z nocników lub sedesów.
 • Zachęcanie do sygnalizowania swoich potrzeb fizjologicznych.
 • Próby samodzielnego ubierania i rozbierania się.
 • Wyrabianie nawyku mycia rączek.
 • Codzienne mycie rączek- „ Dzień czystych rączek”.
 • Codzienne mycie ząbków.
 • Wdrażanie do utrzymywania porządku w najbliższym otoczeniu, w czasie i po skończonej zabawie.
Kształtowanie i doskonalenie czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych.

Cały rok

V. Kształtowanie sprawności fizycznej

 • Doskonalenie umiejętności chodzenia i biegania.
 • Kształtowanie równowagi, eliminowanie wad postawy i płaskostopia.
 • Rozwijanie prawidłowej sylwetki całego ciała dziecka.
 • Praca nad kształtowanie, umiejętności ruchowo-naśladowczych.
 • Codzienna poranna gimnastyka.
 • Ćwiczenia ruchowe oraz taneczne w ciągu dnia.
 • Ćwiczenia relaksacyjne.
 • Zawody sportowe.
 • Zabawy na świeżym powietrzu.
 • Zajęcia z sensomotoryki prowadzone przez eksperta.
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
 • Eliminowanie wad postawy,zwrócenie uwagi na prawidłową postawę podczas siedzenia.
Rozwój dużej i małej motoryki u dzieci.

Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu w żłobku.

Rozwijanie świadomości zdrowotnej.

Cały rok

VI. Odkrywanie i rozwijanie muzycznych zdolności dziecka

 • Organizowanie zajęć muzycznych przez opiekunów.
 • Organizowanie zajęć wokalnych przez opiekunów(śpiewanie z dziećmi oraz ćwiczenia dykcyjne)
 • Śpiewanie kołysanek przed snem.
 • Wyciszanie dzieci poprzez odtwarzanie muzyki klasycznej.
 • Zajęcia rytmiczne prowadzone przez eksperta z wykorzystaniem instrumentów muzycznych.
 • Organizowanie uroczystości z wykorzystaniem elementów choreografii i muzyki.
Uwrażliwienie oraz umuzykalnienie dzieci.

Kształtowanie wrażliwości ruchowo-umuzykalniającej.

Cały rok

VII. Rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie osobowości poprzez obcowanie z książką

 • Ćwiczenia artykulacyjne oraz dźwiękonaśladowcze wykonywane w grupach.
 • Wykonywanie ćwiczeń oddechowych.
 • Dawanie odpowiedniego wzorca poprawnej mowy.
 • Zachęcanie dzieci do werbalnego i poprawnego komunikowania się.
 • Nauka prostych wierszyków i piosenek.
 • Organizacja „Dnia książki”(wycieczka do biblioteki, spotkanie z Panią bibliotekarką oraz zbiórka książek).
 • Wzbogacanie biblioteki żłobkowej o nowe interesujące pozycje.
Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

Kształtowanie mowy dzieci.

Cały rok

VIII. Rozwijanie sensomotoryki

 • Codzienne zabawy w nawlekanie, mieszanie, dopasowywanie.
 • Szeregowanie klocków, budowanie konstrukcji przestrzennych.
 • Rysowanie, malowanie, wydzieranie, lepienie i inne zabawy plastyczne.
Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Doskonalenie umiejętności łączenia i dopasowywania.

Usprawnianie ruchów ręki.

Cały rok

IX. Rozwijanie zdolności matematycznych i logicznego myślenia u dzieci

 • Systematyczny zakup pomocy dydaktycznych związanych z edukacją matematyczną.
 • Organizowanie zabaw ruchowych w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki.
 • Stwarzanie warunków sprzyjających w zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy w sali i na świeżym powietrzu.
 • Tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego (stemplowanie liśćmi, ziemniakami).
Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej.

Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.

Stworzenia warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy.

Cały rok

X. Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji- eksperymenty i doświadczenie, obserwacja zjawisk przyrodniczych i atmosferycznych; sadzenie roślin i ich obserwacja

 • Zwracanie uwagi dziecka w trakcie zabaw i zajęć na wybrane zjawiska fizyczne oraz związane z nimi związki przyczynowo-skutkowe.
 • Rozbudzanie ciekawości otaczającym światem poprze empiryczne poznanie zjawisk przyrodniczych; np. zabawy z woda, wiatrem i inne.
 • Prowadzenie doświadczeń dotyczących roślin i warunków niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu.
 • Wykorzystanie wody jako jednego z elementów prowadzonych eksperymentów z dziećmi.
Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.

Rozbudzanie zainteresowań fizycznymi, chemicznymi i przyrodniczymi zjawiskami oraz lepsze ich zrozumienie.

Zapoznanie z metodami i formami pracy badawczej.

Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.

Dostarczanie okazji do radości odkrywania, budzenia ich ciekawości i pasji poznawania.

Cały rok

XI. Imprezy okolicznościowe

Dziś są moje urodzinki,

Powitanie Jesieni,

Dzień Chłopaka,

Dzień czystych rączek,

Dzień zwierzaka,

Dzień pluszowego misia,

Szlachetna Paczka,

Spotkanie z Mikołajem,

Powitanie Zimy,

Spotkanie opłatkowe,

Bal karnawałowy,

Dzień Babci i Dziadka,

Walentynki- Dzień Czerwony,

Tłusty Czwartek,

Dzień Kobiet,

Powitanie Wiosny,

Dzień Książki,

Śniadanie Wielkanocne,

Konkurs Wielkanocny,

Dzień Ziemi,

Kocham Cię Polsko,

Dzień Strażaka,

Zbiórka dla Seniora,

Dzień Rodziny,

Powitanie Lata,

Pożegnanie starszaków

 

PLAN PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W MIEJSKIM ŻŁOBKU

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Lp.

Termin wykonania

Temat

Osoba odpowiedzialna

1.

wrzesień

Nie jem chlebka. Groźna celiakia.

Kamila K.

2.

październik

Zatrucia pokarmowe u dzieci. Biegunka i wymioty.

Anna G.

3.

listopad

Witamina D.

Paulina P.

4.

grudzień

Zapalenie ucha u dzieci. Przyczyny, objawy, leczenie.

Magdalena L.

5.

styczeń

Angina i zapalenie gardła.

Anna S.

6.

luty

Nie słodzimy! Sposoby na eliminację cukrów w diecie.

Elżbieta K.

7.

marzec

Modelowy talerz żywieniowy dla dziecka. Nadwaga i niedowaga u dzieci.

Anna M.

8.

kwiecień

Jak zabezpieczyć się przed wszawicą? Co zrobić gdy się pojawi ?

Anna L.

9.

maj

Nie pal przy mnie proszę! Wpływ dymu papierosowego na rozwój dziecka.

Grupa starszaków

10.

czerwiec

Łyk dla zdrowia. Woda czy sok ?

Grupa maluchów