ROCZNY PLAN PRACY

DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ

MIEJSKIEGO ŻŁOBKA W LĘDZINACH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 • wnioski i propozycje opiekunów grup,
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań dzieci,
 • oczekiwania rodziców wobec żłobka,
 • ustawę z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy żłobka.
ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI CEL TERMIN
I. Adaptacja dziecka w żłobku
 • Obserwacja  dzieci w czasie zajęć oraz zabaw.
 • Założenie kart obserwacji dziecka.
 • Czerpanie informacji o dziecku z rozmów z rodzicami oraz karty zgłoszenia.
 • Stopniowe wydłużanie czasu pobytu dziecka w żłobku.
 • Różnorodne zabawy integracyjne z dziećmi.
Poznanie dzieci oraz ich środowiska.
Zaklimatyzowanie się dziecka w żłobku.
Poznawanie sali, łazienki i szatni.

1.09.2017

II. Współpraca z rodzicami
 • Zebrania z rodzicami

– organizacyjne zebranie z dyrektorem oraz opiekunkami, zapoznanie, przedstawienie oczekiwań obu stron, przekazanie informacji.

– szczegółowe zebranie z opiekunami- omówienie spraw bieżących.

 • Indywidualne codzienne kontakty i rozmowy z rodzicami podczas wydawania dzieci.
 • Organizacja „Dnia Rodziny”.
Poznanie dzieci oraz ich środowiska.
Poznanie oczekiwań rodziców.
Zachęcenie do czynnej współpracy rodziców z Żłobkiem oraz jego pracownikami.
Nawiązanie partnerskich stosunków z rodzinami dzieci uczęszczającymi do żłobka.

Przeprowadzenie ankiety.

Zaangażowanie rodziców – imprezy okolicznościowe.

Wrzesień

2017

Cały rok

III. Rozwój społeczny
 • Nawiązywanie kontaktu  werbalnego i pozawerbalnego z dziećmi oraz opiekunkami.
 • Rozwiązywanie konfliktów dziecięcych.
 • Kształtowanie życzliwych postaw wobec innych.
 • Wyrabianie  odpowiedniego wzorca zachowania.
 • Stworzenie przyjaznej, spokojnej atmosfery poprzez bliski i indywidualny kontakt z dziećmi.
 • Kształtowanie nawyków kulturalno – grzecznościowych.
Uspołecznienie dzieci.
Zachęcenie do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

Cały rok

IV. Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz utrwalanie nawyków higienicznych
 • Utrwalanie odpowiedniego zachowania się podczas posiłków.
 • Nauka oraz utrwalanie samodzielnego spożywania posiłków oraz napojów.
 • Zachęcanie do samodzielnego korzystania z nocników lub sedesów.
 • Zachęcanie  do sygnalizowania swoich potrzeb fizjologicznych.
 • Próby samodzielnego ubierania się.
 • Wyrabianie nawyku mycia rączek.
 • Codzienne mycie rączek.
 • Prowadzenie cyklu „Zdrowego Uśmiechu”.
Kształtowanie i doskonalenie czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych

Cały rok

V. Kształtowanie sprawności fizycznej
 • Doskonalenie umiejętności chodzenia i biegania.
 • Kształtowanie równowagi, eliminowanie wad postawy i płaskostopia.
 • Rozwijanie prawidłowej sylwetki całego ciała dziecka.
 • Praca nad kształtowaniem umiejętności ruchowo – naśladowczych.
 • Codzienna poranna gimnastyka.
 • Ćwiczenia ruchowe oraz taneczne w ciągu dnia.
 • Ćwiczenia relaksacyjne.
 • Zawody sportowe.
 • Zabawy na świeżym powietrzu.
 • Zajęcia ruchowe z elementami sensomotoryki prowadzone przez eksperta.
Rozwój dużej motoryki u dzieci.
Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu w żłobku.
Rozwijanie świadomości zdrowotnej.

Cały rok

VI. Odkrywanie

i rozwijanie muzycznych zdolności dziecka

 • Organizowanie zajęć muzycznych przez opiekunów
 • Organizowanie zajęć wokalnych przez opiekunów (śpiewanie z dziećmi oraz ćwiczenia dykcyjne)
 • Śpiewanie kołysanek przed snem.
 • Wyciszanie dzieci poprzez odtwarzanie muzyki klasycznej.
 • Zajęcia rytmiczne
 • Powtarzanie rytmu poprzez wyklaskiwanie oraz wystukiwanie.
 • Marsz w rytm muzyki.
 • Zajęcia z instrumentami muzycznymi.
 • Zajęcia rytmiczno – muzyczne.
 • Zabawy z elementami ortofonicznymi.
Uwrażliwienie oraz umuzykalnienie dzieci.
Kształtowanie wrażliwości ruchowo – umuzykalniającej.

Cały rok

VII. Rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie osobowości poprzez obcowanie z książką
 • Ćwiczenia artykulacyjne oraz dźwiękonaśladowcze wykonywane w grupach.
 • Wykonywanie ćwiczeń oddechowych.
 • Dawanie odpowiedniego wzorca poprawnej mowy.
 • Zachęcanie dzieci do werbalnego i poprawnego komunikowania się.
 • Nauka prostych wierszyków i piosenek.
 • Spotkanie z Panią Bibliotekarką.
Usprawnianie narządów artykulacyjnych

Kształtowanie mowy dzieci

Cały rok

VIII. Rozwijanie sensomotoryki
 • Codzienne zabawy w nawlekanie, mieszanie, dopasowywanie.
 • Szeregowanie klocków, budowanie konstrukcji przestrzennych.
 • Rysowanie, malowanie, wydzieranie, lepienie i inne zabawy plastyczne.
Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Doskonalenie umiejętności  łączenia i dopasowywania.

Usprawnianie ruchów ręki.

Cały rok

IX. Rozwijanie zdolności matematycznych i logicznego myślenia u dzieci
 • Utworzenie w starszej grupie wiekowej kącików „Nasze matematyczne skarby” – patyczki, spinacze, guziki, zakrętki, wagi, naczynia, miarki itp. służące do działań matematycznych.
 • Systematyczny zakup pomocy dydaktycznych związanych z edukacją matematyczną .
 • Wzbogacanie biblioteki żłobkowej o literaturę dotyczącą w/w tematu.
 • Organizowanie zabaw ruchowych w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki.
 • Stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy w sali i na świeżym powietrzu.
 • Tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego (stemplowanie liśćmi, ziemniakami).
Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej.

Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.

Stworzenia warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy.

Cały rok

X. Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji – eksperymenty i doświadczenia, obserwacja zjawisk przyrodniczych i atmosferycznych; sadzenie roślin i ich obserwacja
 • Zwracanie uwagi dzieci w trakcie zabaw i zajęć na wybrane zjawiska fizyczne oraz związane z nimi związki przyczynowo skutkowe.
 • Rozbudzanie ciekawości otaczającym światem poprzez empiryczne poznanie zjawisk przyrodniczych; np. zabawy z wodą, wiatrem i inne.
 • Prowadzenie doświadczeń dotyczących roślin i warunków niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu.
 • Wykorzystanie wody jako jednego z elementów prowadzonych eksperymentów z dziećmi.
Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.

Rozbudzanie zainteresowań fizycznymi, chemicznymi i przyrodniczymi zjawiskami oraz lepsze ich zrozumienie.

Zapoznanie z metodami i formami pracy badawczej.

Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.

Dostarczanie okazji do radości odkrywania, budzenia ich ciekawości i pasji poznawania.

Cały rok

XI. Imprezy okolicznościowe Dziś są moje urodzinki

Dzień Zdrowego Uśmiechu

 

Powitanie Jesieni

Dzień Chłopaka

Dzień czystych rączek

Międzynarodowy Pluszowego Misia

Spotkanie z Mikołajem

Powitanie Zimy

Spotkanie opłatkowe

Bal karnawałowy

Dzień Babci i Dziadka

Walentynki – Dzień Czerwony

Dzień Kobiet

Powitanie Wiosny

Śniadanie Wielkanocne

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Kocham Cię Polsko

Dzień Strażaka

Dzień Rodziny

Powitanie Lata

Pożegnanie Starszaków

Cały rok

1-wszy PON.

miesiąca

Wrzesień 2017

Październik 2017

Październik 2017

Listopad 2017

Grudzień 2017

Grudzień 2017

18.12.2017r.

Styczeń 2018

Styczeń 2018

Luty 2018

Marzec 2018

Marzec 2018

Marzec 2018

Kwiecień 2018

Maj 2018

Maj 2018

30.05.2018r.

Czerwiec 2018

Czerwiec 2018

 

Miesiąc

Temat

Forma

Osoba Odpowiedzialna

Wrzesień

Adaptacja dziecka do żłobka. Jak pomóc dziecku w tych trudnych chwilach? Kiedy nie posyłać dziecka do żłobka? Ścisła współpraca rodzic –opiekun. Pogadanka z personelem,

Strona internetowa /zakładka: Strefa Rodzica/

Opiekun mgr

Kamila Kurek

Pazdziernik

Pomoc medyczna. Wskazówki pozwalające podjąć decyzję o wezwaniu pogotowia ratunkowego. Nagłe choroby i wypadki dzieci. Pogadanka i szkolenie z Pielengniarką Pielęgniarka / Położna

Listopad

Kiedy nie posyłac dziecka do żłobka, objawy które powinny zaniepokoić rodzica. Pogadanka z personelem,

Strona internetowa /zakładka: Strefa Rodzica/

Opiekun mgr

Anna Stadler

Grudzień

Powrót dziecka do żłobka po chorobie:

-jak wzmocnić odporność po antybiotykoterapii?

-witaminy i ich rola we wzmocnieniu organizmu?

Pogadanka z personelem,

Strona internetowa /zakładka: Strefa Rodzica/

Opiekun mgr Magdalena Larysz

Styczeń

Zimowa pielęgnacja niemowląt i małych dzieci, zimowa ochrona skóry. Zimowy spacer jako profilaktyka zdrowotna. Pogadanka z personelem,

Strona internetowa /zakładka: Strefa Rodzica/

Opiekun mgr Anna Lysko

Luty

Smoczek i kciuk kontra mowa – wady i zalety smoczków, kiedy najlepiej odstawic dziecku smoczek? Pogadanka z personelem,

Strona internetowa /zakładka: Strefa Rodzica/

Opiekun mgr

Anna Machulec

Marzec

Budowanie dobrych nawyków związanych z zasypianiem. Pogadanka z personelem,

Strona internetowa /zakładka: Strefa Rodzica/

Opiekun mgr

Anna Gołaś

Kwiecień

Agresja i przemoc u małego dziecka- jak zapobiegać, jak rozpoznawać problem agresji, jak rozmawiać z rodzicem i dzieckiem? Gryzienie dzieci. Pogadanka z personelem,

Strona internetowa /zakładka: Strefa Rodzica/

Opiekun mgr Elżbieta Kozielska

Maj

Mały alergik: najczęstsze objawy, najczęstsze alergeny, dniagnostyka i leczenie małych dzieci i niemowląt. Pogadanka z personelem,

Strona internetowa /zakładka: Strefa Rodzica/

Opiekunowie grupy młodszej

mgr Anna Stadler

mgr Anna Lysko

mgr Anna Gołaś

mgr Magdalena Larysz

Czerwiec

Ukąszenia przez owady : środki zapobiegawcze odczyny alergiczne po ukąszeniu i własciwe postepowanie z dzieckiem. Pogadanka z personelem,

Strona internetowa /zakładka: Strefa Rodzica/

Opiekunowanie grupy starszej

mgr Kamila Kurek mgr Elżbieta Kozielska

mgr Anna Machulec