Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2023

z dnia 05.07.2023

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ŻŁOBKA

ul. Paderewskiego 5A

43-140 Lędziny

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Miejski Żłobek zwany dalej „Żłobkiem” jest jednostką budżetową udzielającą świadczeń edukacyjnych i opiekuńczo- wychowawczych, działającą w oparciu o Statut nadany przez Radę Miasta Lędziny na mocy Uchwały Nr XII/77/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/431/18 z dnia 22.03.2018 r. oraz w oparciu o Uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejskiego Żłobka nr XV/87/15.

 2. Miejski Żłobek z dniem 19.12.2015 został wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych. Wpisu do rejestru dokonał Burmistrz Miasta Lędziny w dniu18.12.2015 pod numerem 1/2015.

§ 2

Żłobek działa w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 2. Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

 3. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

 4. Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

 5. Statut Żłobka Miejskiego w Lędzinach.

 6. Niniejszy regulamin organizacyjny.

§ 3

Dokumentami związanymi z Regulaminem są:

 1. Statut Miejskiego Żłobka.

 2. Regulamin Wynagradzania Miejskiego Żłobka.

 3. Zarządzenia i polecenia Dyrektora dotyczące organizacji i zarządzania w Miejskim Żłobku.

 4. Zakresy czynności pracowników Miejskiego Żłobka.

Rozdział II

Zasady funkcjonowania Żłobka Miejskiego

§ 4

 1. Żłobek sprawuje opiekę edukacyjną i opiekuńczo- wychowawczą nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.

 2. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi mieszkańców z terenu miasta i gminy Lędziny.

 3. Żłobek dysponuje 64 miejscami dla dzieci w dwóch oddziałach (przy ul. Paderewskiego 32 miejsca i przy ul Stadionowej 32 miejsca)

 4. Żłobek funkcjonuje przez cały rok w wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, przerwy wakacyjnej lub przerw spowodowanych przyczynami losowymi. Dzienny czas pracy wynosi 11 godzin (6:30-17:30) ustalony jest przez Dyrektora placówki. Termin przerwy wakacyjnej zostaje ustalony przez Dyrektora placówki z rocznym wyprzedzeniem i wprowadzony zarządzeniem.

 5. Organizacja dnia pracy placówki (w tym godzin posiłków i czynności opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych) określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych i możliwości psychofizycznych dzieci.

 6. Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku:

6:30-8:45

Przyjmowanie dzieci do żłobka, indywidualny kontakty z rodzicami, zabawy dowolne, zabawy ruchowe z dziećmi.

8:45-9:00

Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne przed posiłkiem.

9:00-9:30

Śniadanie.

9:30- 9:45

Czynności pielęgnacyjne, higieniczno-sanitarne.

9:45-10:45

Aktywne zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, zabawy tematyczne, zajęcia plastyczne, w ciepłe dni wychodzenie na plac zabaw – zabawy na świeżym powietrzu, spacery.

10:45- 11:00

Przygotowanie do I dania, zabiegi higieniczne przed posiłkiem.

11:00- 11:30

I danie.

11:30- 12:00

Toaleta i przygotowanie do odpoczynku.

11:30- 13:00

Odpoczynek: leżakowanie, zajęcia wyciszające, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

13:00- 13:30

II danie.

13:30- 14:45

Zajęcia zabawowe, edukacyjne, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W ciepłe dni wychodzenie na plac zabaw – zabawy na świeżym powietrzu, spacery.

14:45- 15:00

Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne przed posiłkiem.

15:00- 15:30

Podwieczorek.

15:30- 17:30

Zabawy dowolne i inspirowane, zajęcia ruchowe z elementami rytmiki, zajęcia indywidualne, oczekiwanie na rodziców, rozchodzenie się dzieci.

 1. Żłobek zapewnia opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka, w szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka powyżej 10 godzin w żłobku jest dodatkowo płatny zgodnie z zapisem w umowie.

 2. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności organizowanie pracy i sprawowanie nadzoru nad podległymi pracownikami w celu zapewnienia dzieciom przebywającym w Żłobku troskliwej, serdecznej i zbliżonej do domu rodzicielskiego opieki.

§ 5

 1. Żłobek prowadzi dokumentację organizacyjną i finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 2. Żłobek zapewnia ochronę danych osobowych związanych z wykonywanymi zadaniami.

§ 6

Do podstawowych zadań Żłobka należy:

 1. Zapewnienie dziecku warunków bytowania zbliżonych do warunków domowych zgodnie z jego potrzebami w placówce spełniającej wymagania lokalowe, sanitarne i ochrony przeciwpożarowej.

 2. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, poszanowania godności osobistej oraz podmiotowego traktowania.

 3. Zagwarantowanie dziecku właściwej pielęgnacji i wyuczenie nawyków higienicznych.

 4. Codzienne prowadzenie zajęć wychowawczych i edukacyjnych z dziećmi zgodnie z rozwojem psychomotorycznym, emocjonalnym i społecznym dziecka.

 5. Wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez prowadzenie odpowiednich zajęć z elementami edukacyjnymi uwzględniając możliwości oraz potrzeby dziecka.

 6. Systematyczne obserwowanie rozwoju dzieci i notowanie spostrzeżeń mających znaczenie dla ukierunkowania pracy z dzieckiem.

 7. Zapewnienie dzieciom odpowiedniej higieny snu i wypoczynku.

 8. Zapewnienie dzieciom wyżywienia zgodnego z wszystkimi obowiązującymi normami żywieniowymi odpowiednimi dla danego okresu rozwojowego.

 9. Bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju.

§ 7

Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku:

 1. Opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi w Żłobku prowadzą konsultacje i udzielają porad rodzicom/prawnym opiekunom w zakresie pracy z ich dziećmi.

 2. Organizowane są zebrania z rodzicami, zajęcia otwarte i spotkania indywidualne z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka w celu informacji na tematy opiekuńczo- wychowawcze.

 3. Organizowane są uroczystości okazjonalne i integracyjne, w tym z udziałem rodziców/ opiekunów prawnych i innych członków rodziny dziecka.

 4. Udział rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i czasu z Dyrektorem Żłobka.

Rozdział III

Przebieg procesu udzielania świadczeń, prawa i obowiązki rodziców/opiekunów

§ 8

 1. Do Żłobka przyprowadza się tylko zdrowe dzieci. Dzieci chore (przeziębione, zakatarzone, kaszlące) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Pielęgniarka, opiekun ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.

 2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych w ciągu dnia, dziecko poddaje się ocenie pielęgniarskiej, zawiadamia się rodziców (opiekunów) telefonicznie i odsyła się dziecko wraz z rodzicami (opiekunami) lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobą do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 3. Rodzice dzieci nieuczęszczających do Żłobka z powodu choroby, przed ponownym przyjęciem muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka. 

 4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Żłobka może zwolnić z obowiązku przedłożenia zaświadczenia, o którym mowa w ust.

 5. Rodzice powinni powiadomić pracowników Żłobka o każdym zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka w placówce.

 6. Po przyjęciu dziecka, pozostaje ono pod stałą opieką fachowego personelu przez cały okres pobytu w danym dniu, aż do odebrania przez rodziców lub inne upoważnione osoby.

 7. Rodzice informowani są przez personel Żłobka o wszelkich niepokojących objawach, zachowywaniu się dziecka w placówce.

 8. Zaobserwowane u dziecka sińce, inne urazy, poddaje się ocenie pielęgniarskiej. Jeżeli pielęgniarka uzna, po konsultacji z Dyrektorem Żłobka, że urazy te mogą wskazywać na to, że są one skutkiem stosowania wobec dziecka przemocy fizycznej i/lub molestowania seksualnego, Dyrektor Żłobka obowiązany jest skierować do najbliższej jednostki policji zawiadomienie o podejrzeniu popełnionego przestępstwa znęcania się nad dzieckiem i wszcząć procedurę „Niebieska Karta”.

 9. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów, za ich pisemną zgodą dziecko może być odebrane przez dorosłą osobę imiennie upoważnioną.

 10. W przypadku nie odebrania dziecka przez rodzica (opiekuna) lub inna osobę upoważnioną, po zakończeniu działalności Żłobka, opiekun ma obowiązek skontaktowania się z rodzicami (opiekunami) dziecka. Pracownik żłobka ma obowiązek sprawować opiekę nad dzieckiem aż do momentu przybycia rodzica (opiekuna).

 11. Dziecko korzystające z opieki żłobkowej zgodnie z ustawą z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 ma prawo do:

  1. korzystania ze świadczeń opiekuńczo-wychowawczych przez 10-godzin dziennie,

  2. poszanowania godności i intymności,

  3. równego traktowania,

  4. nietykalności fizycznej,

  5. poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów.

 12. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, korzystającego z opieki Żłobka mają prawo do:

  1. pełnej i rzetelnej informacji na temat realizacji miesięcznego planu zajęć w grupach,

  2. pełnej i rzetelnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka.

 13. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci korzystających ze żłobka mogą wchodzić do sal pobytu dzieci po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem Żłobka. Rodzic winien być informowany przez personel Żłobka o potrzebie zakładania w takich przypadkach ochraniaczy na obuwie lub zmiany (zdjęcia) obuwia.

 14. Dziecko powinno być zaopatrzone przez rodziców:

  1. w miękkie domowe obuwie (podpisane), za wyjątkiem dzieci w wieku niemowlęcym,

  2. pampersy, bieliznę osobistą, środki higieny osobistej (chusteczki nawilżane, krem),

  3. jeżeli dziecko korzysta z urządzeń lub aparatów, które winno nosić także w czasie przebywania w Żłobku, rodzice mają przekazać je personelowi wraz z informacją o zasadach ich używania i obsługi,

  4. kocyk, poduszkę i prześcieradło,

  5. nową, wyparzoną butelkę do picia (w razie potrzeby podawania mleka).

 15. Jeśli dziecko posiada inne niż rówieśnicy potrzeby jeśli chodzi o dietę, higienę snu, warunki rozwoju psychomotorycznego, rodzic powinni informować na bieżąco personel o takich potrzebach, po to by w granicach możliwości zapewnić dziecku optymalne warunki opieki.

 16. W razie potrzeby podawania dziecku mleka lub kaszek rodzic jest zobowiązany do podpisania z dyrektorem umowę na podanie tych produktów.

 17. Rodzice mają prawo do składania skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w formie ustnej i pisemnej bezpośrednio do Dyrektora Żłobka.

 18. Żłobek dysponuje monitoringiem w placówce przy ul. Paderewskiego 5a. Rodzic/ Opiekun prawny może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Miejskiego Żłobka o udostępnienie nagrań tylko i wyłącznie w razie wypadku lub w razie uzasadnionej potrzeby. Z wnioskiem o udostępnienie nagrań z monitoringu występuje Rodzic/ Opiekun prawny dziecka maksymalnie do 3 dni roboczych po zdarzeniu. O możliwości udostępnienia nagrań z monitoringu decyduje Dyrektor placówki.

§ 9

Zarządzenia Dyrektora Żłobka i bieżące informacje wywieszane są na tablicy ogłoszeń, która znajduje się w holu Żłobka.

§ 10

Zasady przyjmowania i odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku odbywa się zgodnie

z postanowieniem Statutu i Uchwałą Rady Miasta Lędziny Nr LII/431/18 z dnia 22 marca 2018 r. i Uchwałą Rady Miasta Nr XII/77/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.:

 1. Dyrektor Miejskiego Żłobka podpisuje z rodzicami umowę w sprawie korzystania z usług Żłobka (Załącznik Nr 1).

 2. Rodzice podpisują umowę z Żłobkiem na podawanie mleka naturalnego matki (Załącznik Nr 2) lub na podawanie mleka modyfikowanego (Załącznik Nr 3) lub na podawanie mleka modyfikowanego i kaszaki (Załącznik nr 4) lub na podawanie mleka krowiego i kakao (Załącznik nr 5) przez pracowników Żłóbka.

 3. Rodzice zobowiązani są do wypełnienia Karty Informacyjnej dotyczącej dziecka (Załącznik Nr 6).

 4. Rodzice są zobowiązani do uiszczania odpłatności związanych z pobytem dziecka w Żłobku, w terminie i na zasadach określonych przez Dyrektora Żłobka Miejskiego w Umowie na korzystanie z usług żłobka.

§ 11

 1. Dyrektor Żłobka może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia) w przypadku:

  1. stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci, spowodowanego przewlekłą chorobą dziecka, jego niepełnosprawnością lub niebezpiecznym zachowaniem,

  2. zatajenia przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka jego choroby lub niepełnosprawności, które uniemożliwiają pobyt dziecka w Żłobku.

 2. Dyrektor Żłobka może rozwiązać niniejszą umowę za 7-dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku innym niż określone w ust. 1, a w szczególności w przypadku:

  1. braku wpływu opłat, o których mowa w § 1 niniejszej umowy w terminie do 10 dnia miesiąca, za który dana opłata winna być wniesiona,

  2. nieprzestrzegania przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka regulaminu Żłobka oraz warunków określonych w niniejszej umowie.

 3. Dyrektor Żłobka rozwiązuje umowę z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności, a w przypadku określonym w ust. 2 pkt 1 wszczyna dodatkowo postępowanie mające na celu wyegzekwowanie należności.

 4. Dziecko może być skreślone z listy dzieci korzystających z usług Żłobka w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do 10 dni licząc od daty rozpoczynającej okres korzystania przez dziecko z usług Żłobka, gdy rodzice (opiekunowie prawni) nie powiadomią w formie pisemnej dyrektora Żłobka o przyczynie jego nieobecności, co skutkuje wygaśnięciem umowy.

§ 12

 1. Personel Żłobka nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do Żłobka.

 2. Do Żłobka wolno przynosić własne zabawki, z wyjątkiem przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych dzieci (biżuteria, ostre przedmioty itp.).

 3. Do Żłobka nie wolno przynosić własnego picia i jedzenia.

 4. Żłobek ubezpiecza każde dziecko od następstw nieszczęśliwego wypadku. Składkę w tym celu wnoszą rodzice, po wcześniejszym uzgodnieniu kwoty.

Rozdział IV

Organizacja Żłobka

§ 13

 1. Żłobkiem kierują i reprezentują go na zewnątrz Dyrektor zatrudniony przez Burmistrza Miasta Lędziny.

 2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników administracji i obsługi.

 3. Dyrektor działa w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza Miasta Lędziny.

 4. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

  1. kierowanie całością spraw administracyjno – gospodarczych i finansowych zgodni z obowiązującymi przepisami.

  2. organizowanie i tworzenie warunków pracy Żłobka w szczególności zapewnienie prawidłowej organizacji stanowisk pracy, zasad współżycia i koleżeńskiej współpracy.

  3. ustalenie regulaminów wewnętrznych oraz zakresów czynności dla personelu.

  4. pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

  5. reprezentowanie Żłobka na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach go dotyczących.

  6. kierowanie bieżącymi sprawami Żłobka i wydawanie z tym związanych poleceń i zarządzeń.

  7. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Żłobka.

  8. inicjowanie i tworzenie warunków podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Żłobka.

  9. wykonywanie wszystkich czynności wynikających z działalności Żłobka jako zakładu użyteczności publicznej.

§ 14

W Żłobku funkcjonują następujące działy:

 1. Dział administracyjno – księgowy.

  1. Pracownikiem działu administracyjno – księgowego jest główny księgowy i specjalista do spraw płac.

  2. Główny księgowy i specjalista ds. płac podlega Dyrektorowi Żłobka oraz odpowiada służbowo przed Dyrektorem za wyniki w powierzonym zakresie działania i wszelkie podjęte decyzje.

  3. Do zadań działu administracyjno – księgowego należą w szczególności:

   1. zabezpieczenie i gospodarowanie środkami pieniężnymi i materialnymi Żłobka;

   2. prowadzenie rachunkowości Żłobka Miejskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

   3. opracowanie planów, sprawozdań i bilansów finansowych;

   4. zabezpieczenie i przechowywanie druków ścisłego zarachowania oraz przechowywanie druków dokumentów finansowo-księgowych Żłobka;

   5. obliczanie i wypłacanie wynagrodzeń pracowników;

   6. przeprowadzanie inwentaryzacji oraz jej rozliczanie;

   7. opracowanie i prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami osobowymi i rzeczowymi;

   8. kontrola pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia lub wydania środków pieniężnych i materialnych oraz naliczanie i egzekwowanie spływu należności z opłat za Żłobek;

   9. ewidencja kadry pracowniczej oraz prowadzenie wszelkich spraw osobowych;

   10. zabezpieczenie dyscypliny pracy, bieżące zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami;

   11. koordynacja urlopów, zwolnień itp;

   12. prowadzenie i obsługa sekretariatu;

   13. dokonywanie zakupów związanych z funkcjonowaniem Żłobka.

   14. podejmowanie decyzji w sprawach pilnych podczas nieobecności Dyrektora,

   15. podpisywanie dokumentów w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki,

 1. Dział opiekuńczo-wychowawczy.

  1. Dział opiekuńczo-wychowawczy. Fachowy personel działu stanowią: opiekunowie i pielęgniarki.

  2. Pracownicy tego działu podlegają Dyrektorowi i Wicedyrektorowi Żłobka.

  3. Do zadań działu opiekuńczo-wychowawczego należy w szczególności:

   1. zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki w warunkach zbliżonych do domowych;

   2. zapewnienie dziecku maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie pobytu w placówce;

   3. zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych dziecka;

   4. reagowanie na każdy płacz i wołanie dziecka, łagodne i wyrozumiałe traktowanie każdego dziecka;

   5. współpraca z rodzicami dziecka w celu wypracowania wspólnej linii opiekuńczo-wychowawczej w oparciu o indywidualne potrzeby oraz możliwości danego dziecka;

   6. zapewnienie dziecku wyżywienia zgodnie z normami żywieniowymi oraz ewentualnymi indywidualnymi zaleceniami;

   7. wyrabianie u dziecka nawyków prawidłowego i w miarę możliwości dziecka samodzielnego jedzenia;

   8. wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, higienicznych z

    uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka;

   9. utrwalanie u dziecka nawyków higienicznych(mycie rąk przed posiłkami, po

    korzystaniu z toalety;

   10. odpowiednie przygotowywanie dzieci do zabawy, jedzenia, odpoczynku, wychodzenia na świeże powietrze;

   11. układanie planów zajęć danej grupie i konsultowanie ich z przełożonym;

   12. prowadzenie dokumentacji związanej z rozwojem i obserwacją dziecka oraz pozostałej dokumentacji;

   13. podnoszenie poziomu wiedzy ogólnej i zawodowej oraz przestrzeganie, przepisów dotyczących funkcjonowania Żłobka;

   14. przestrzeganie w trakcie pracy zasad wynikających z Dobrej praktyki higienicznej obowiązującej w placówce.

 2. Dział gospodarczy.

  1. Dział gospodarczy stanowią sprzątaczki i konserwator.

  2. Do zadań działu gospodarczego należy w szczególności:

   1. prowadzenie właściwej gospodarki powierzonymi środkami oraz materiałami.

   2. utrzymanie porządku w budynku i wokół niego (w obrębie należącym do Żłobka.

   3. przegląd i wskazywanie ewentualnych uszkodzeń na terenie Żłobka, zgłaszanie ich Dyrektorowi Żłobka.

   4. przestrzeganie w trakcie pracy zasad wynikających z Dobrej praktyki higienicznej obowiązującej w placówce.

   5. reagowanie na każdy płacz i wołanie dziecka, łagodne i wyrozumiałe traktowanie każdego dziecka.

   6. pomoc działowi opiekuńczo-wychowawczemu w razie konieczności.

   7. przestrzeganie higieny i przepisów p/pożarowych i BHP

   8. dbanie o stan higieniczny naczyń, sprzętów i urządzeń.

   9. prowadzenie innych spraw zleconych przez Dyrektora Żłobka.

   10. wydawanie posiłków, pomoc opiekunom podczas karmienia dzieci oraz sprzątanie naczyń po obiedzie.

Szczegółowy zakres zadań i obowiązków na poszczególnych stanowiskach określają zakresy czynności opracowane przez Dyrektora Żłobka.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 15

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 2. Z treścią regulaminu zostają zapoznani pracownicy Żłobka co potwierdzają własnoręcznym podpisem.

 3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, a dotyczące funkcjonowania Żłobka ustala Dyrektor w formie Zarządzeń wewnętrznych.

………………………………………………..

(pieczęć i podpis dyrektora Żłobka)

 

 

 

 

 1. KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO ŻŁOBKA 

  BUDYNEK

  Warunki lokalowe i wyposażenie żłobka umożliwiają realizowanie przyjętych programów, projektów i sprzyjają zabawie i odpoczynkowi. Jego atutem jest położenie- dostęp do placu zabaw oraz miejsc zielonych idealnych na spacery z dziećmi. Sale żłobka są przestronne, spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny dziecka.

  CELE OGÓLNE PRACY ŻŁOBKA:

  1. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.
  2. Żłobek realizuje podstawę programową wychowania żłobkowego poszerzoną o kształcenie umiejętności muzycznych, plastycznych, zdrowotnych i ekologicznych.

  CELE SZCZEGÓŁOWE PRACY ŻŁOBKA:

  1. Współpraca z rodzicami powinna być płaszczyzną jednolitych oddziaływań.
  2. Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dziecka.
  3. Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem.
  4. Kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się.
  5. Nauka przez aktywne działanie.
  6. Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem.
  7. Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu samodzielności i niezależności od dorosłych.
  8. Okazywanie sobie wzajemnej pomocy dziecko-dziecko, dziecko-dorosły.

  WIZJA ŻŁOBKA

  1. Żłobek  jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
  2. Praca żłobka ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
  3. Żłobek zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
  4. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
  5. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
  6. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
  PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 
  1. PROGRAM WYCHOWAWCZY
   Program wychowawczy oparty jest na wzmocnieniach pozytywnych.
   Cele nadrzędne programu to:
  • Tworzenie więzi z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
  • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania spraw konfliktowych.
  • Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła.
  • Kształtowanie podstawowych norm moralnych, np. tolerancji, życzliwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności.
  • Uświadomienie zagrożeń otaczającego świata.
  • Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.

  WSPÓŁPRACA ŻŁOBKA ZE ŚRODOWISKIEM

  Żłobek współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w  środowisku:

  • Żłobek korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci otaczającej  rzeczywistości , dotyczy to organizacji wyjazdów, wycieczek, wyjść do miejsc użyteczności publicznej.
  • Organizowane są imprezy środowiskowe, festyny rodzinne, konkursy plastyczne, uroczystości, zawody sportowe.
  • Współpracuje z innymi placówkami oświatowymi: przedszkolami, szkołami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Publiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
  • Żłobek wychodzi naprzeciw potrzebom środowiska, dostosowując godziny pracy do aktualnych potrzeb- 6.30- 17.30.
  • Żłobek w ramach aktywnej współpracy ze środowiskiem pozyskuje sponsorów. Bierze udział w organizowanych imprezach i akcjach charytatywnych.

  WSPÓŁPRACA ŻŁOBKA Z RODZICAMI

  Żłobek ma wypracowaną koncepcją działania w zakresie współpracy  z rodzicami i wzmacniania ich roli:

  • Rodzice są partnerami, w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach żłobka w obszarach: wychowawczym i organizacyjnym.
  • Żłobek pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
  • Rodzice są zaangażowani w życie żłobka, współorganizują tradycyjne uroczystości: Wigilie, Dzień Babci i Dziadka, imprezy: festyn rodzinny, Dzień Dziecka, bal karnawałowy, wycieczki rodzinne, kiermasze świąteczne.
  • Żłobek wspiera rodziców w wychowaniu dzieci poprzez dobry przepływ informacji, kontakt osobisty, stronę internetową.
  • Rodzice współpracują z nauczycielami w rozwijaniu umiejętności swojego dziecka, zmniejszaniu deficytów rozwojowych – indywidualne porady i wskazówki.
  • Żłobek realizuje program wstępnej adaptacji dla dzieci rozpoczynających przygodę ze żłobkiem i ich rodziców.

  ZARZĄDZANIE

  W żłobku praca opiekunów opiera się na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy żłobka. Planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.

  • Opiekunowie dzielą się między sobą doświadczeniem, biorą udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia.
  • Zespół żłobka jest zintegrowany, ukierunkowany na wspólny cel, zaangażowany, zmotywowany, kompetentny, otwarty na zmiany, nie boi się nowości, łączy wiedzę z praktyką, udziela sobie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego.
  • Profesjonalizm i zaangażowanie kadry pedagogicznej są oceniane za pomocą jasno określonych kryteriów.
  • Opiekunowie i pozostały personel zatrudnieni są na podstawie przepisów regulowanych w Kodeksie Pracy.

  Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.

  • Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w żłobku dobry klimat do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji.
  • Motywuje poprzez przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród, wyróżnień oraz uznanie dla dobrze wykonanej pracy.
  • Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do planowania dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju żłobka. Podnoszą bezpieczeństwo i uatrakcyjniają pobyt dziecka w żłobku.