ROCZNY PLAN PRACY

OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – EDUKACYJNEJ

MIEJSKIEGO ŻŁOBKA W LĘDZINACH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Plan opracowany został w oparciu o:

 • wnioski i propozycje opiekunów grup,
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań dzieci,
 • oczekiwania rodziców wobec żłobka,
 • ustawę z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy żłobka.

 

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

CEL

TERMIN

I. Adaptacja dziecka w żłobku

 • Obserwacja dzieci w czasie zajęć oraz zabaw.
 • Założenie kart obserwacji dziecka.
 • Czerpanie informacji o dziecku z rozmów z rodzicami oraz karty zgłoszenia.
 • Stopniowe wydłużanie czasu pobytu dziecka w żłobku.
 • Różnorodne zabawy integracyjne z dziećmi.
 • Zapoznanie się z salą,łazienką i szatnią.
Poznanie dzieci oraz ich środowiska.

Zaklimatyzowanie się dziecka w żłobku.

Poznawanie sali,łazienki i szatni.

Wrzesień 2019

II. Współpraca z rodzicami

 • Zebrania z rodzicami

-organizacyjne zebranie z dyrektorem opiekunkami,zapoznanie ,przedstawienie oczekiwań obu stron,przekazanie informacji.

-szczegółowe zebranie z opiekunkami-omówienie spraw bieżących.

-organizacja konsultacji z rodzicami- bieżące omówienie funkcjonowania i rozwoju dziecka.

 • Indywidualne codzienne kontakty i rozmowy z rodzicami podczas wydawania dzieci.
 • Współpraca z Radą Rodziców w zakresie funkcjonowania pracy żłobka.
 • Organizacja: „Spotkania opłatkowego”, „ Dnia Rodziny” oraz „Pożegnania starszaków”.
Poznanie dzieci oraz ich środowiska.

Poznanie oczekiwań rodziców.

Zachęcanie do czynnej współpracy rodziców ze żłobkiem oraz jego pracownikami. Nawiązanie partnerskich stosunków z rodzinami dzieci uczęszczającymi do żłobka.

Przeprowadzenie ankiety.

Zaangażowanie rodziców-imprezy okolicznościowe.

Wrzesień

2019

Cały rok

III. Rozwój społeczno-emocjonalny

 • Nawiązywanie kontaktu werbalnego i pozawerbalnego z dziećmi oraz opiekunkami.
 • Rozwiązywanie konfliktów dziecięcych.
 • Kształtowanie życzliwych postaw wobec innych.
 • Wyrabianie odpowiedniego wzorca zachowania.
 • Stworzenie przyjaznej, spokojnej atmosfery poprzez bliski i indywidualny kontakt z dziećmi.
 • Kształtowanie nawyków kulturalno-grzecznościowych.
 • Organizacja zbiórek- „Szlachetna paczka”, „Dzień zwierzaka”,Zbiórka dla seniora” oraz „Zbiórka książek”-kształtowanie życzliwego stosunku do otaczającego świata.
 • Eliminowanie napięć i kształtowanie odporności emocjonalnej aby dziecko łagodnie znosiło stres, porażki poprzez zabawy relaksacyjne.
Uspołecznienie dzieci.

Zachęcanie do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

Cały rok

IV. Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz utrwalanie nawyków higienicznych

 • Utrwalanie odpowiedniego zachowania się podczas posiłków.
 • Nauka oraz utrwalanie samodzielnego spożywania posiłków oraz napojów.
 • Zachęcanie do samodzielnego korzystania z nocników lub sedesów.
 • Zachęcanie do sygnalizowania swoich potrzeb fizjologicznych.
 • Próby samodzielnego ubierania i rozbierania się.
 • Wyrabianie nawyku mycia rączek.
 • Codzienne mycie rączek- „ Dzień czystych rączek”.
 • Codzienne mycie ząbków.
 • Wdrażanie do utrzymywania porządku w najbliższym otoczeniu, w czasie i po skończonej zabawie.
Kształtowanie i doskonalenie czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych.

Cały rok

V. Kształtowanie sprawności fizycznej

 • Doskonalenie umiejętności chodzenia i biegania.
 • Kształtowanie równowagi, eliminowanie wad postawy i płaskostopia.
 • Rozwijanie prawidłowej sylwetki całego ciała dziecka.
 • Praca nad kształtowanie, umiejętności ruchowo-naśladowczych.
 • Codzienna poranna gimnastyka.
 • Ćwiczenia ruchowe oraz taneczne w ciągu dnia.
 • Ćwiczenia relaksacyjne.
 • Zawody sportowe.
 • Zabawy na świeżym powietrzu.
 • Zajęcia z sensomotoryki prowadzone przez eksperta.
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
 • Eliminowanie wad postawy,zwrócenie uwagi na prawidłową postawę podczas siedzenia.
Rozwój dużej i małej motoryki u dzieci.

Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu w żłobku.

Rozwijanie świadomości zdrowotnej.

Cały rok

VI. Odkrywanie i rozwijanie muzycznych zdolności dziecka

 • Organizowanie zajęć muzycznych przez opiekunów.
 • Organizowanie zajęć wokalnych przez opiekunów(śpiewanie z dziećmi oraz ćwiczenia dykcyjne)
 • Śpiewanie kołysanek przed snem.
 • Wyciszanie dzieci poprzez odtwarzanie muzyki klasycznej.
 • Zajęcia rytmiczne prowadzone przez eksperta z wykorzystaniem instrumentów muzycznych.
 • Organizowanie uroczystości z wykorzystaniem elementów choreografii i muzyki.
Uwrażliwienie oraz umuzykalnienie dzieci.

Kształtowanie wrażliwości ruchowo-umuzykalniającej.

Cały rok

VII. Rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie osobowości poprzez obcowanie z książką

 • Ćwiczenia artykulacyjne oraz dźwiękonaśladowcze wykonywane w grupach.
 • Wykonywanie ćwiczeń oddechowych.
 • Dawanie odpowiedniego wzorca poprawnej mowy.
 • Zachęcanie dzieci do werbalnego i poprawnego komunikowania się.
 • Nauka prostych wierszyków i piosenek.
 • Organizacja „Dnia książki”(wycieczka do biblioteki, spotkanie z Panią bibliotekarką oraz zbiórka książek).
 • Wzbogacanie biblioteki żłobkowej o nowe interesujące pozycje.
Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

Kształtowanie mowy dzieci.

Cały rok

VIII. Rozwijanie sensomotoryki

 • Codzienne zabawy w nawlekanie, mieszanie, dopasowywanie.
 • Szeregowanie klocków, budowanie konstrukcji przestrzennych.
 • Rysowanie, malowanie, wydzieranie, lepienie i inne zabawy plastyczne.
Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Doskonalenie umiejętności łączenia i dopasowywania.

Usprawnianie ruchów ręki.

Cały rok

IX. Rozwijanie zdolności matematycznych i logicznego myślenia u dzieci

 • Systematyczny zakup pomocy dydaktycznych związanych z edukacją matematyczną.
 • Organizowanie zabaw ruchowych w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki.
 • Stwarzanie warunków sprzyjających w zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy w sali i na świeżym powietrzu.
 • Tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego (stemplowanie liśćmi, ziemniakami).
Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej.

Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.

Stworzenia warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy.

Cały rok

X. Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji- eksperymenty i doświadczenie, obserwacja zjawisk przyrodniczych i atmosferycznych; sadzenie roślin i ich obserwacja

 • Zwracanie uwagi dziecka w trakcie zabaw i zajęć na wybrane zjawiska fizyczne oraz związane z nimi związki przyczynowo-skutkowe.
 • Rozbudzanie ciekawości otaczającym światem poprze empiryczne poznanie zjawisk przyrodniczych; np. zabawy z woda, wiatrem i inne.
 • Prowadzenie doświadczeń dotyczących roślin i warunków niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu.
 • Wykorzystanie wody jako jednego z elementów prowadzonych eksperymentów z dziećmi.
Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.

Rozbudzanie zainteresowań fizycznymi, chemicznymi i przyrodniczymi zjawiskami oraz lepsze ich zrozumienie.

Zapoznanie z metodami i formami pracy badawczej.

Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.

Dostarczanie okazji do radości odkrywania, budzenia ich ciekawości i pasji poznawania.

Cały rok

XI. Imprezy okolicznościowe

Dziś są moje urodzinki,

Powitanie Jesieni,

Dzień Chłopaka,

Dzień czystych rączek,

Dzień zwierzaka,

Dzień pluszowego misia,

Szlachetna Paczka,

Spotkanie z Mikołajem,

Powitanie Zimy,

Spotkanie opłatkowe,

Bal karnawałowy,

Dzień Babci i Dziadka,

Walentynki- Dzień Czerwony,

Tłusty Czwartek,

Dzień Kobiet,

Powitanie Wiosny,

Dzień Książki,

Śniadanie Wielkanocne,

Konkurs Wielkanocny,

Dzień Ziemi,

Kocham Cię Polsko,

Dzień Strażaka,

Zbiórka dla Seniora,

Dzień Rodziny,

Powitanie Lata,

Pożegnanie starszaków