Pobierz plik-> Sprawozdanie_dostępność

Miejski Żłobek dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zlobekledziny.pl/

Dane teleadresowe

Miejski Żłobek
ul. Paderewskiego 5a, 43-140 Lędziny
zlobek@ledziny.pl
tel. 32 708 01 23

Data publikacji strony

Data publikacji strony internetowej: 1 luty 2016

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono 28 września 2020 r. na podstawie samooceny dostępności dla osób niepełnosprawnych strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Na stronie występują niezgodności z ustawą w miejscach wymienionych poniżej:

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

 • Opublikowane zdjęcia i grafik nie posiadają opisu alternatywnego.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo. W miarę możliwości redaktorzy będą poprawiać zamieszczone pliki, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. 

Korzystanie z klawiatury

Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Enter – uaktywnia odnośnik i przyciski strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo→ i w prawo← – umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu. Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Udogodnienia

Strona jest wyposażona w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik powiększ tekst

 • przełącznik pomniejsz tekst

 • przełącznik widok w szarściach

 • przełącznik wysoki kontrast

 • przełącznik widok negatywny

 • przełącznik białe tło

 • przełącznik podkreślenie linków

 • przełącznik bardziej czytelne napisy

 • wyszukiwarka treści.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Miejskiego Żłobka oddział przy ulicy Paderewskiego 5a:

 1. Wejście do budynku jest wolne od barier architektonicznych.

 2. Do budynku prowadzi wejście główne dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Aby wejść należy zadzwonić domofonem i poprosić o zwolnienie blokady elektromagnesu oraz otworzyć drzwi ręcznie.

 3. Pomieszczenia Żłobka znajdują się na jednym poziomie (parter budynku dwupiętrowego). Do większości pomieszczeń może wejść osoba na wózku. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

 4. Wejście do budynku nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osób niewidomych i niesłyszących.

 5. Budynek nie posiada recepcji. Po wejściu do budynku wejściem głównym znajduje się mały przedsionek, z którego należy otworzyć kolejne drzwi. Po wejściu na główny hol po lewej stronie od wejścia znajduje się gabinet dyrektora i sekretariat. Na lewo od wejścia  znajduje się toaleta dostosowana  dla osób z niepełnosprawnością.

 6. Posadzka korytarzy jest antypoślizgowa. Ich szerokość jest odpowiednia, aby zapewnić swobodne przemieszczanie się osób na wózku. Zachowane są odpowiednie kontrasty kolorystyki ścian, podłogi i drzwi.

 7. Przed budynkiem na terenie żłobka nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. 

 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Są oznaczenia kontrastowe na drzwiach do budynku.

Dostępność architektoniczna budynku Miejskiego Żłobka oddział przy ulicy Stadionowej 1:

1. Wejście do budynku jest wolne od barier architektonicznych.

2. Do pomieszczeń Żłobka prowadzi wejście główne dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Aby dostać się do pomieszczeń Żłobka na drugim piętrze należy wezwać platformę dla osób niepełnosprawnych.

3. Pomieszczenia Żłobka znajdują się na jednym poziomie (drugie piętro). Do większości pomieszczeń może wejść osoba na wózku. W budynku nie ma innych pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

4. Wejście do budynku nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osób niewidomych i niesłyszących.

5. Budynek nie posiada recepcji. Po wejściu do budynku wejściem głównym znajduje się mały przedsionek, z którego należy otworzyć kolejne drzwi. Po wejściu na główny hol po prawej stronie od wejścia znajduje się platforma dla osób niepełnosprawych. Na drugim piętrze na lewo od platformy  znajduje się toaleta dostosowana  dla osób z niepełnosprawnością.

6. Posadzka korytarzy jest antypoślizgowa. Ich szerokość jest odpowiednia, aby zapewnić swobodne przemieszczanie się osób na wózku. Zachowane są odpowiednie kontrasty kolorystyki ścian, podłogi i drzwi.

7. Przed budynkiem na terenie żłobka nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. 

8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Są oznaczenia kontrastowe na drzwiach do budynku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności. 

Koordynatorem ds. dostępności dla jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta Lędziny, 

powołanym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lędziny nr 00503432/2020 z dn. 10.06.2020 r. 

jest pan mgr Rafał Makosz.

Kontaktować można się pisząc wiadomość mailową na adres mailowy: organizacyjny@ledziny.pl , a także dzwoniąc na numer telefonu  +48 32 216 65 11 wew. 167 . 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Na niedotrzymanie terminów odpowiedzi oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.