Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 2/2024

Dyrektora Miejskiego Żłobka

z dnia 1.02.2024

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Miejskim Żłobku w Lędzinach

Preambuła

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników placówki jest

działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik placówki traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik placówki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych danej placówki oraz swoich kompetencji.

Rozdział I

Objaśnienie terminów

§ 1

 1. Administrator – administrator danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Żłobku, którym jest Dyrektor Żłobka.

 2. Czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci – wybrane informacje na temat warunków, sytuacji, sposobu funkcjonowania rodziny sprzyjające krzywdzenia dziecka w rodzinie. Czynniki ryzyka zwiększają prawdopodobieństwo, że dziecko doświadczy intencjonalnego lub nieintencjonalnego krzywdzenia, nieodpowiednich dla niego oddziaływań, które mogą spowodować zaburzenia przebiegu jego rozwoju.

 3. Dane osobowe dziecka – każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

 4. Dziecko – każda osoba do ukończenia 18 roku życia.

 5. Interwencja – proces mający na celu doprowadzenie do zmiany sytuacji dziecka, tj. zatrzymywanie krzywdzenia i zapewnienie bezpieczeństwa dziecka poprzez szybką i skuteczną reakcję.

 6. Krzywdzenie dziecka – wszystkie formy nieprawidłowego traktowania dzieci prowadzące do lub stwarzające ryzyko uszkodzenia ciała, śmierci, krzywdy psychicznej, nieprawidłowego rozwoju lub naruszenie godności. Krzywdzenie dzieci można podzielić na następujące kategorie: przemoc fizyczną, psychiczną, wykorzystywanie seksualne i zaniedbywanie.

 7. Koordynator standardów – wyznaczony przez Dyrektora pracownik żłobka odpowiedzialny za wdrożenie Polityki oraz za to, żeby zawarte w niej zasady były przestrzegane, a także za przygotowanie pracowników i pozostały personel do przestrzegania Polityki.

 8. Polityka – Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Miejskim Żłobku w Lędzinach; dokument prezentujący ramowe zasady, standardy i wytyczne mające na celu uwrażliwienie wszystkich pracowników żłobka i pozostały personel na podejmowanie działań zmierzających do ochrony dzieci przed krzywdzeniem i podejmowanie adekwatnych interwencji oraz określający działania profilaktyczne i interwencyjne mające na celu zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa.

 9. Pozostały personel – osoby inne niż Pracownicy wykonujące zadania zlecone w Miejskim Żłobku na mocy odrębnych przepisów (stażyści, praktykanci, wolontariusze).

 10. Pracownicy – osoby zatrudnione w Miejskim Żłobku na podstawie umowy o pracę.

 11. Przemoc fizyczna – przemoc w wyniku, której dziecko doznaje faktycznej fizycznej krzywdy lub jest nią potencjalnie zagrożone. Krzywda następuje w wyniku działania bądź zaniechania działania ze strony rodzica lub innej osoby odpowiedzialnej za dziecko, lub której dziecko ufa, bądź ma nad nim władzę. Przemoc fizyczna wobec dziecka może być czynnością powtarzalną lub jednorazową.

 12. Przemoc psychiczna – przewlekła, niefizyczna, szkodliwa interakcja pomiędzy dzieckiem a osobą dorosłą. Obejmuje zarówno działania jak i zaniechania. Zaliczamy do niej m.in.: niedostępność emocjonalną, zaniedbywanie emocjonalne, relację z dzieckiem opartą na wrogości, obwinianiu, oczernianiu, odrzucaniu, nieadekwatne do poziomu rozwoju dziecka interakcje, nieodpowiednie rozwojowo lub niekonsekwentne interakcje z dzieckiem, niedostrzeganie lub nieuznawanie indywidualności dziecka i granic psychicznych pomiędzy rodzicem, pracownikami lub pozostałym personelem a dzieckiem.

 13. Rodzic – osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych, w tym na podstawie orzeczenia sądu, w szczególności rodzic zastępczy.

 14. Wykorzystywanie seksualne – włącznie dziecka w aktywność seksualną, której nie potrafi ono w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody i/lub na którą nie jest dojrzałe rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie sposób i/lub która jest niezgodna z normami prawnymi lub obyczajowymi danego społeczeństwa. Z wykorzystaniem seksualnym mamy do czynienia, gdy taka aktywność wystąpi między dzieckiem a dorosłym lub dzieckiem a innym dzieckiem, jeśli te osoby ze względu na wiek bądź stopień rozwoju pozostają w relacji opieki, zależności, władzy. Przez wykorzystywanie seksualne rozumiane jest również narażenie dziecka na odbiór treści erotycznych, na które dziecko nie jest gotowe.

 15. Zaniedbanie – niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka niezbędnych dla jego prawidłowego rozwoju- potrzeb związanych z odżywianiem, ubiorem, schronieniem, higieną, opieką medyczną, kształceniem czy sferą psychiczną dziecka.,

 16. Zespół interwencyjny – zespół powołany przez Dyrektora żłobka w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka. W skład zespołu mogą wchodzić: Dyrektor, Koordynator standardów, pielęgniarka, opiekunki z grupy dziecka, pracownicy posiadający wiedzę o krzywdzeniu dziecka oraz inne osoby zaproszone do udziału w pracach Zespołu.

 17. Zgoda rodzica – pisemne oświadczenie woli złożone przynajmniej przez jednego z rodziców dziecka korzystającego w pełni z władzy rodzicielskiej.

Rozdział II

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

§ 2

 1. Pracownicy żłobka oraz pozostały personel posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Polityki.

 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy żłobka podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.

 3. Pracownicy i pozostały personel monitorują sytuację i dobrostan dziecka.

 4. Pracownicy i pozostały personel znają i stosują zasady bezpiecznych relacji personel–dziecko ustalone w placówce. Zasady stanowią Załącznik nr 2 do Polityki.

 5. Rekrutacja pracowników żłobka i pozostałego personelu odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji. Zasady stanowią Załącznik nr 3 do Polityki.

Rozdział III

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

§ 3

 1. W przypadku podjęcia przez pracownika żłobka lub pozostały personel podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek przekazania uzyskanej informacji Dyrektorowi żłobka i na jego prośbę sporządzenia notatki służbowej.

 2. Dyrektor żłobka wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa, oraz informuje ich o podejrzeniu. W spotkaniu bierze udział Koordynator standardów.

 3. W trakcie spotkania dyrektor informuje rodziców o dostępnych możliwościach objęcia rodziny wsparciem oraz obowiązku zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej bądź przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskiej Karty” – w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia i skorelowanej z nim interwencji).

 4. Po poinformowaniu rodziców, Dyrektor żłobka informuje instytucje, o których mowa w ust. 3.

 5. Dalsze postępowanie leży w kompetencjach instytucji, o których mowa ust 3.

 6. Dyrektor sporządza notatkę z przebiegu rozmowy z rodzicami oraz ze wszystkich podjętych działań.

 7. Koordynator standardów opracowuje plan pomocy dziecku.

 8. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

  1. podjęcia przez placówkę działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej placówki;

  2. wsparcia, jakie placówka zaoferuje dziecku;

  3. skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

 9. Plan pomocy dziecku jest przedstawiony rodzicom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

 10. W przypadku stwierdzenia braku zasadności podejrzenia krzywdzenia dziecka, Dyrektor żłobka sporządza notatkę o zakończeniu procedury interwencji i zaleca się dalszą obserwację sytuacji dziecka.

§ 4

 1. W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) Dyrektor żłobka powołuje zespół interwencyjny.

 2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określone w § 3 ust. 8􀀸 Polityki, na podstawie opisu sporządzonego przez Dyrektora oraz innych, uzyskanych przez członków zespołu, informacji. Plan pomocy dziecku jest przedstawiony rodzicom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

 3. Dalej podejmowane są kroki opisane w § 3 w ust. 2- 6.

§ 5

 1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Polityki. Kartę załącza się do karty informacyjnej dziecka.

 2. Wszyscy pracownicy placówki i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

§ 6

W przypadku wniosku o udzielenie informacji o dziecku uprawnionej zgodnie z przepisami właściwych ustaw do tego instytucji, sądu rodzinnego, ośrodka pomocy społecznej, policji, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Dyrektor żłobka jest zobowiązany do przygotowania informacji o dziecku z uwzględnieniem wskazanych we wniosku obszarów opieki i współpracy z rodzicami.

Rozdział IV

Procedura interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka przez pracownika lub pozostały personel

§ 7

 1. Osoba, która uzyskała informację, że dziecko jest krzywdzone przez pracownika lub pozostały personel, ma obowiązek przekazania jej dyrekcji żłobka i Koordynatorowi standardów, a na prośbę tych osób sporządzić notatkę służbowa.

 2. Dyrektor żłobka lub osoba go zastępująca wzywa na rozmowę wyjaśniającą osobę, której dotyczy sprawa. W rozmowie powinien uczestniczyć Koordynator Standardów i opiekunowie sprawujący opiekę nad dzieckiem w danej grupie dziecięcej. W spotkaniu może wziąć udział inna osoba posiadająca wiedzę na temat krzywdzenia dziecka.

 3. Spotkanie ma celu omówienie sytuacji dziecka i zasadności podejrzenia wobec pracownika lub pozostałego personelu oraz wypracowanie sposobu postępowania w tym konkretnym przypadku. Dyrektor żłobka wypełnia kartę interwencji z przebiegu rozmowy, która zawiera wnioski i postanowienia.

 4. W przypadku zasadności podejrzeń co do skrzywdzenia dziecka przez pracownika lub pozostałego personelu, dyrektor żłobka odsuwa pracownika lub członka pozostałego personelu od pracy z dziećmi, informuje o zdarzeniach rodziców dziecka i odpowiednie instytucje (prokuratura/ policja).

 5. Wobec pracownika w stosunku, do którego zachodzi zasadność podejrzenia popełnienia przestępstwa podejmuje się kroki zgodne z kodeksem Pracy oraz innymi przepisami prawa.

 6. Wobec pozostałego personelu (stażyści, praktykanci, wolontariusze) w stosunku, do którego zachodzi zasadność podejrzenia popełnienia przestępstwa podejmuje się kroki zgodne z ogólnymi przepisami prawa.


§ 8

Procedury działań w przypadku skarg w związku z podejrzeniem krzywdzenia dzieci przez pracowników lub pozostały personel w żłobku zgłaszanych przez rodziców w żłobku:

 1. Skargi mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie, z zastrzeżeniem, że jeżeli skarga jest zgłaszana ustnie przez rodzica zostanie sporządzona notatka. Notatka musi być podpisana przez wznoszącego skargę i przyjmującego zgłoszenie, powinna zawierać:

  1. datę przyjęcia skargi,

  2. imię, nazwisko i adres zgłaszającego

  3. opis treści sprawy.

 2. Procedura działań w przypadku skarg w związku z podejrzeniem krzywdzenia dzieci przez pracownika żłobka lub pozostały personel zgłaszanych przez rodziców w żłobku obejmuje poniższe czynności:

  1. rozmowa Dyrektora żłobka z rodzicem powinna odbywać się w obecności Koordynatora standardów,

  2. po otrzymaniu skargi zostaje uruchomiona procedura, której celem jest wyjaśnienie zdarzenia,

  3. o wszczęciu procedury należy poinformować rodzica,

  4. w żłobku odbywa się spotkanie Dyrektora żłobka, Koordynatora standardów i opiekunów sprawujących opiekę nad dzieckiem w danej grupie dziecięcej. Na prośbę Dyrektora żłobka w spotkaniu może wziąć udział inna osoba posiadająca wiedzę na temat krzywdzenia dziecka. Spotkanie ma na celu omówienie sytuacji dziecka i zasadności skargi oraz wypracowanie sposobu postępowania w tym konkretnym przypadku. Ze spotkania sporządza się protokół,

  5. po uzgodnieniu wspólnego stanowiska w sprawie skargi i dokonanej ocenie zasadności skargi i strategii postępowania, Dyrektor żłobka ustala dogodny dla obu stron termin spotkania z rodzicem celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W spotkaniu powinny uczestniczyć strony: rodzice dziecka, a ze strony żłobka Dyrektor i Koordynator standardów, a w razie potrzeby inna osoba posiadająca wiedzę na temat krzywdzenia dziecka,

  6. podczas spotkania należy zaproponować rodzicom konsultację w niezależnej poradni psychologiczno – pedagogicznej, u lekarza, bądź w innej instytucji, w celu zdiagnozowania zgłaszanego problemu przez bezstronnego specjalistę,

  7. ze spotkania sporządza się protokół, który podpisują uczestnicy spotkania. W protokole powinny znaleźć się ustalenia o konieczności pisemnego poinformowania żłobka przez rodziców o wynikach ekspertyzy, badań, opinii itp.,

  8. w przypadku braku informacji zwrotnej o działaniach rodziców w tej sprawie, sprawa traktowana jest za zamkniętą, o czym żłobek informuje pisemnie rodziców,

  9. w przypadku stwierdzenia zasadności skargi Dyrektor żłobka informuje odpowiednie organy wymiaru sprawiedliwości,

  10. wobec pracownika podejmuje się kroki zgodne z Kodeksem Pracy,

  11. w przypadku stwierdzenia niezasadności skargi sporządzana jest pisemna odpowiedź dla rodziców dziecka o zakończeniu postępowania, zgodnie z art. 238 ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. Urz. z 2023 r., poz. 775), zwany dalej KPA.

 3. Zgodnie z KPA skarga rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest bardziej skomplikowana, pisemnie zawiadamia się rodziców o fakcie wydłużenia terminu podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 4. Zgodnie z art. 239 KPA – w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, rodzic ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – Dyrektor żłobka może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania rodziców.

Rozdział V

Procedura postępowania w trakcie wydawania dziecka ze żłobka

§ 9

 1. Dziecko powinno być odbierane ze żłobka przez któregokolwiek z rodziców (o ile prawo do obierania dziecka nie zostało ograniczone na mocy rozstrzygnięcia właściwego organu) lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo wskazaną w upoważnieniu do odbioru dziecka ze żłobka stanowiącego załącznik do Regulaminu organizacyjnego żłobka (Karta informacyjna o dziecku).

 2. W przypadku ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich jednego z rodziców, żłobek jest zobligowany w trakcie wydawania dziecka do postępowania zgodnie z orzeczeniem/postanowieniem sądu rodzinnego.

 3. Osobom bez pisemnego upoważnienia złożonego osobiście przez rodziców lub osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających, dziecko nie będzie wydawane.

 4. Każdorazowa próba odebrania dziecka ze żłobka przez rodzica lub osobę upoważnioną do odbioru będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających musi być zgłoszona Dyrektorowi żłobka. Pracownik żłobka nakazuje osobie nietrzeźwej opuszczenie terenu żłobka. Jeżeli osoba nietrzeźwa odmawia opuszczenia żłobka i ta sytuacja powoduje naruszenie spokoju i bezpieczeństwa, Dyrektor żłobka lub w razie jego nieobecności inny pracownik żłobka, wzywa policję.

 5. W przypadku niemożności nawiązania kontaktu z drugim rodzicem lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka ze żłobka, Dyrektor żłobka lub inna osoba wzywa policję.

 6. Powtarzające się próby odebrania dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających będą zgłaszane przez Dyrektora żłobka do odpowiednich służb w celu zbadania sytuacji rodzinnej dziecka.

Rozdział VI

Zasady ochrony wizerunku dziecka

§ 10

 1. Żłobek zobowiązuje się do ochrony wizerunku dziecka.

 2. Przetwarzanie wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody rodziców.

 3. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka poprzez zamieszczanie na stronie internetowej Miejskiego Żłobka i wykorzystywanie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych żłobka.

 4. Pracownicy lub pozostały personel nie może umożliwić przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka na terenie instytucji bez pisemnej zgody rodzica dziecka.

 5. Wytyczne dotyczące ochrony wizerunku dziecka stanowią Załącznik nr 5 do Polityki

Rozdział VII

Zasady ochrony danych osobowych

§ 11

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie za zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z 04.05.2016 r.).

 2. Każde dziecko ma prawo do ochrony jego danych osobowych.

 3. Dane osobowe dzieci przetwarzane są wyłącznie zgodnie z celem, dla którego zostały pozyskane.

 4. Wgląd do danych osobowych dziecka przysługuje rodzicom oraz osobom upoważnionym przez Administratora.

§ 12

 1. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych przed wglądem osób nieupoważnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem z zastosowaniem zabezpieczeń fizycznych, logicznych, procedur organizacyjnych, oprogramowań systemowych.

 2. Do przetwarzania danych osobowych dzieci są dopuszczane tylko osoby upoważnione przez administratora.

 3. Osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązane są do zachowania tajemnicy danych.

 4. Pracownik lub pozostały personel może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

§ 13

 1. Pracownicy lub pozostały personel nie udostępniają przedstawicielom mediów ani innym osobom informacji o dzieciach i ich rodzicach.

 2. Pracownicy lub pozostały personel nie kontaktują przedstawicieli mediów z dziećmi i ich rodzicami.

Rozdział VIII

Monitoring stosowania Polityki

§ 14

 1. Dyrektor żłobka wyznacza Koordynatora standardów jako osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci w placówce. Informacja o osobie wyznaczonej jako Koordynator standardów wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w żłobku.

 2. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za zgłaszanie propozycji zmian w Polityce do Dyrektora żłobka.

 3. Osoba, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przeprowadza wśród pracowników placówki, raz na 12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi Załącznik 6 do Polityki.

 4. W ankiecie pracownicy żłobka mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w placówce.

 5. Osoba, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników żłobka ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje Dyrektorowi żłobka w terminie 1-31 lipca każdego roku.

 6. Kierownictwo placówki wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom placówki, dzieciom i ich opiekunom nowe brzmienie Polityki.

Rozdział IX

Pozostałe postanowienia

§ 15

 1. Wszyscy pracownicy i pozostały personel podpisują oświadczanie o zapoznaniu się i stosowaniu z Polityki ochrony dzieci według wzoru Załącznika nr 7. Dokument przechowywany jest w żłobku w aktach pracowniczych.

 2. Nowo zatrudniani pracownicy oraz członkowie pozostałego personelu przed przystąpieniem do realizacji obowiązków przechodzą szkolenie z Polityki i podpisują oświadczenie o zapoznaniu się i stosowaniu Polityki według wzoru Załącznika nr 7.

 3. Nowo zatrudniani pracownicy oraz członkowie pozostałego personelu przed przystąpieniem do realizacji obowiązków składają oświadczenia publiczno-prawne stanowiące Załącznik nr 8 do Polityki.

 4. Politykę udostępnia się rodzicom do zaznajomienia się i stosowania poprzez opublikowanie jej na stronie internetowej Miejskiego Żłobka w Lędzinach i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w formie skróconej.

 5. Dokumenty związane ze zgłoszonymi incydentami przechowuje się w teczce dziecka w żłobku i/lub aktach osobowych pracownika lub dokumentach pozostałego personelu, w zależności od rodzaju ujawnionych lub zgłoszonych incydentów.

 6. Nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Miejskim Żłobku w Lędzinach sprawuje Dyrektor Miejskiego Żłobka.

Załącznik nr 1

do Polityki ochrony dzieci

przed krzywdzeniem

w Miejskim Żłobku

w Lędzinach

CZYNNIKI RYZYKA I SYMPTOMY KRZYWDZENIA DZIECI

Wyodrębnia się trzy grupy czynników ryzyka, które mogą wskazywać na zagrożenie pojawienia się przemocy:

 1. Czynniki związane z dzieckiem

Choć dziecko nigdy nie jest winne doznawanej krzywdy, uznaje się, że niektóre jego cechy, związane np. ze stanem zdrowia, poziomem rozwoju, funkcjonowanie czy pozycją w rodzinie, mogą bardziej narażać je na doświadczenie przemocy, ponieważ stanowią obciążenie psychiczne i fizyczne dla rodziców, w tym bezradność, poczucie winy, które mogą zmienić się w złość, z bezsilność, a w konsekwencji wywołać agresję wobec dziecka lub jego odrzucenie.

Wśród czynników ryzyka wyróżniamy:

  • nieplanowana/niechciana ciąża

  • przedwczesny poród

  • poród bez pomocy medycznej

  • niska waga urodzeniowa

  • powikłania okołoporodowe

  • poród z ciąży bliźniaczej lub mnogiej

  • krótkie przerwy pomiędzy kolejnymi porodami

  • długotrwały płacz, nadmierne pobudzenie dziecka

  • wiek dziecka (występowanie tzw. okresów krytycznych, w których jest większe prawdopodobieństwo pojawienia się pewnych rodzajów krzywdzenia)

  • nierozwinięta umiejętność dziecka panowania nad emocjami,

  • przewlekłe choroby dziecka

  • choroby psychiczne dziecka

  • niepełnosprawność dziecka

  • płeć dziecka

 1. Czynniki rodzinne, czyli cechy charakteryzujące funkcjonowanie rodziny oraz cechy poszczególnych jej członków:

  • nieobecność fizyczna lub psychiczna rodziców

  • samotne rodzicielstwo

  • autorytarny styl rodzicielstwa

  • doświadczanie przez rodzica przemocy w dzieciństwie

  • brak wsparcia rodzica przez osoby w najbliższym otoczeniu rodzica

  • uzależnienia

  • obecność niespokrewnionych osób dorosłych w rodzinie

  • kondycja psychiczna rodziców, wysoki poziom stresu, trudności emocjonalne

  • konflikty, kryzysy dotykające członków rodziny

  • rodzina zastępcza, rodzina adopcyjna

  • karalność rodzica

  • choroby somatyczne i psychiczne rodzica np. depresja, nowotwór, niepełnosprawność

 1. Czynniki związane ze środowiskiem społecznym:

  • izolacja społeczna

  • ubóstwo

  • przemoc i patologia w najbliższym otoczeniu rodziny

  • wcześniejsze podejrzenia dotyczące krzywdzenia dziecka np. przeprowadzenie procedury Niebieskich Kart

  • rodzina, w której w przeszłości odebrano dzieci do placówki opiekuńczo – wychowawczej

ZWRACAJ UWAGĘ NA WYSTĘPUJĄCE W RODZINIE CZYNNIKI RYZYKA KRZYWDZENIA DZIECKA!

Wystąpienie jednego lub nielicznych czynników ryzyka nie jest jednoznacznym sygnałem, że w rodzinie dochodzi do krzywdzenia dziecka. Jeżeli jednak liczba czynników zwiększa się lub jeden z nich nasila się, należy podjąć wnikliwą obserwację dziecka i rodziny. W wielu przypadkach udzielenie rodzinie wsparcia psychologicznego lub materialnego, po rozpoznaniu czynników ryzyka, pozwala ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy wobec dzieci.

Załącznik nr 2

do Polityki ochrony dzieci

przed krzywdzeniem

w Miejskim Żłobku

w Lędzinach

Zasady bezpiecznych relacji personelu Miejskiego Żłobka z dziećmi

 1. Ogólne zasady bezpiecznych relacji personelu Miejskiego Żłobka w Lędzinach z dziećmi

Naczelną zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez personel jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Personel traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec dziecka w jakiejkolwiek formie. Personel realizując te cele działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych instytucji oraz swoich kompetencji. Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników, stażystów i wolontariuszy. Znajomość i zaakceptowanie zasad są potwierdzone podpisaniem oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Polityki.

 1. Relacje personelu z dziećmi:

  1. Personel placówki:

   1. szanuje godność dziecka jako osoby: akceptuje go, uznaje jego prawa, rozwija samodzielność myślenia i refleksyjność oraz pozwala mu wyrażać własne poglądy,

   2. pamięta, że pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci są rodzice lub opiekunowie prawni, szanuje ich prawa oraz wspomaga w procesie wychowania,

   3. traktuje indywidualnie każde dziecko, starając się rozumieć jego potrzeby i wspomagać jego możliwości,

   4. poprzez działania pedagogiczne i własną postawę, wspomaga dziecko w procesie integralnego rozwoju i doskonalenia oraz czyni go współuczestnikiem i współtwórcą tego procesu,

   5. wychowuje ucznia w duchu odpowiedzialności za własne czyny i ponoszenia konsekwencji dokonanych wyborów,

   6. uczy zasad kultury osobistej oraz wpływa na kształtowanie postaw prorodzinnych ucznia,

   7. wychowuje swoich podopiecznych w duchu współdziałania i współżycia w grupie, ucząc jednocześnie poszanowania zasad szlachetnego współzawodnictwa.

2. Stosunek pracowników do dziecka cechuje: życzliwość, wyrozumiałość i cierpliwość, a jednocześnie stanowczość i konsekwencja w stosowaniu ustalonych kryteriów wymagań.

3. Pracowników obowiązuje obiektywizm, sprawiedliwość, bezinteresowność i szacunek w traktowaniu i ocenie każdego dziecka bez względu na okoliczności.

 1. Komunikacja z dziećmi

  1. W komunikacji z dziećmi zachowuj cierpliwość i szacunek.

  2. Słuchaj uważnie dzieci i udzielaj im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i danej sytuacji.

  3. Nie wolno Ci zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać dziecka. Nie wolno Ci krzyczeć na dziecko w sytuacji innej niż wynikająca z bezpieczeństwa dziecka lub innych dzieci.

  4. Nie wolno Ci ujawniać informacji wrażliwych dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych dzieci. Obejmuje to wizerunek dziecka, informacje o jego/jej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej.

  5. Podejmując decyzje dotyczące dziecka, poinformuj je o tym i staraj się brać pod uwagę jego oczekiwania.

  6. Szanuj prawo dziecka do prywatności. Jeśli konieczne jest odstąpienie od zasady poufności, aby chronić dziecko, wyjaśnij mu to najszybciej jak to możliwe.

  7. Nie wolno Ci zachowywać się w obecności dzieci w sposób niestosowny. Obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec dziecka relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).

  8. Nie wolno Ci komentować ani przekazywać informacji

 1. Działania z dziećmi

  1. Doceniaj i szanuj wkład dzieci w podejmowane działania, aktywnie je angażuj i traktuj równo bez względu na ich płeć, orientację seksualną, sprawność/niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny i światopogląd.

  2. Unikaj faworyzowania dzieci.

  3. Nie wolno Ci nawiązywać z dzieckiem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych ani składać mu propozycji o nieodpowiednim charakterze. Obejmuje to także seksualne komentarze, żarty, gesty oraz udostępnianie dzieciom treści erotycznych i pornograficznych bez względu na ich formę.

  4. Nie wolno Ci utrwalać wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych. Dotyczy to także umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunków dzieci, jeśli dyrekcja nie została o tym poinformowana, nie wyraziła na to zgody i nie uzyskała zgód rodziców/opiekunów prawnych oraz samych dzieci.

  5. Nie wolno Ci proponować dzieciom alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji, jak również używać ich w obecności dzieci.

  6. Nie wolno Ci przyjmować pieniędzy ani prezentów od dziecka, ani rodziców/opiekunów dziecka. Nie wolno Ci wchodzić w relacje jakiejkolwiek zależności wobec dziecka lub rodziców/opiekunów dziecka. Nie wolno Ci zachowywać się w sposób mogący sugerować innym istnienie takiej zależności i prowadzący do oskarżeń o nierówne traktowanie bądź czerpanie korzyści majątkowych i innych. Nie dotyczy to okazjonalnych podarków związanych ze świętami w roku szkolnym, np. kwiatów, prezentów składkowych czy drobnych upominków.

  7. Wszystkie ryzykowne sytuacje, które obejmują zauroczenie dzieckiem przez pracownika lub pracownikiem przez dziecko, muszą być raportowane dyrekcji. Jeśli jesteś ich świadkiem reaguj stanowczo, ale z wyczuciem, aby zachować godność osób zainteresowanych.

 1. Kontakt fizyczny z dziećmi

Każde przemocowe działanie wobec dziecka jest niedopuszczalne. Istnieją jednak sytuacje, w których fizyczny kontakt z dzieckiem może być stosowny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu: jest odpowiedzią na potrzeby dziecka w danym momencie, uwzględnia wiek dziecka, etap rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny. Nie można jednak wyznaczyć uniwersalnej stosowności każdego takiego kontaktu fizycznego, ponieważ zachowanie odpowiednie

wobec jednego dziecka może być nieodpowiednie wobec innego. Kieruj się zawsze swoim profesjonalnym osądem, słuchając, obserwując i odnotowując reakcję dziecka, pytając je o zgodę na kontakt fizyczny (np. przytulenie) i zachowując świadomość, że nawet przy Twoich dobrych intencjach taki kontakt może być błędnie zinterpretowany przez dziecko lub osoby trzecie.

 1. Nie wolno Ci stosować przemocy fizycznej wobec dziecka, stosować kart cielesnych lub innych form fizycznego przymuszania dziecka, takich jak: uderzanie ręką, przedmiotem, szarpanie, klapsy, mocne ściskanie, przytrzymywanie wbrew woli, popychanie i innych interakcji mogących skutkować obrażeniami ciała lub fizycznym cierpieniem dziecka.

 2. Nigdy nie dotykaj dziecka w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.

 3. Zawsze bądź przygotowany na wyjaśnienie swoich działań.

 4. Nie angażuj się w takie aktywności jak łaskotanie, udawane walki z dziećmi czy brutalne zabawy fizyczne.

 5. Zachowaj szczególną ostrożność wobec dzieci, które doświadczyły nadużycia i krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego bądź zaniedbania. Takie doświadczenia mogą czasem sprawić, że dziecko będzie dążyć do nawiązania niestosownych bądź nieadekwatnych fizycznych kontaktów z dorosłymi. W takich sytuacjach powinieneś reagować z wyczuciem, jednak stanowczo i pomóc dziecku zrozumieć znaczenie osobistych granic.

 6. Kontakt fizyczny z dzieckiem nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy. Jeśli będziesz świadkiem jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań i/lub sytuacji ze strony innych dorosłych lub dzieci, zawsze poinformuj o tym osobę odpowiedzialną i/lub postąp zgodnie z obowiązującą procedurą interwencji.

 7. W sytuacjach wymagających czynności pielęgnacyjnych i higienicznych wobec dziecka, unikaj innego niż niezbędny kontaktu fizycznego z dzieckiem. Dotyczy to zwłaszcza pomagania dziecku w ubieraniu i rozbieraniu, jedzeniu, myciu, przewijaniu i w korzystaniu z toalety. Zadbaj o to, aby w każdej z czynności pielęgnacyjnych i higienicznych asystowała Ci inna osoba z instytucji. Jeśli pielęgnacja i opieka higieniczna nad dziećmi należą do Twoich obowiązków, zostaniesz przeszkolony w tym kierunku.

Załącznik nr 3

do Polityki ochrony dzieci

przed krzywdzeniem

w Miejskim Żłobku

w Lędzinach

Zasady bezpiecznej rekrutacji w Miejskim Żłobku w Lędzinach

 1. Placówka musi zadbać, aby osoby przez nią zatrudnione (w tym osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie oraz wolontariusze/stażyści/praktykanci) posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz były dla nich bezpieczne. Aby sprawdzić powyższe, w tym stosunek osoby zatrudnianej do dzieci i podzielania wartości związanych z szacunkiem wobec nich oraz przestrzegania ich praw, placówka może żądać danych (w tym dokumentów) dotyczących:

  1. wykształcenia,

  2. kwalifikacji zawodowych,

  3. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata/kandydatki.

W każdym przypadku placówka musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę przez nią zatrudnioną, niezależnie od podstawy zatrudnienia. Placówka powinna zatem znać:

  1. imię (imiona) i nazwisko,

  2. datę urodzenia,

  3. dane kontaktowe osoby zatrudnianej.

 1. Dyrektor żłobka może prosić kandydata/kandydatkę o przedstawienie referencji od poprzedniego pracodawcy lub o podanie kontaktu do osoby, która takie referencje może wystawić. Podstawą dostarczenia referencji lub kontaktu do byłych pracodawców jest zgoda kandydata/kandydatki. Niepodanie takich danych w świetle obowiązujących przepisów nie powinno rodzić dla tej osoby negatywnych konsekwencji w postaci np. odmowy zatrudnienia wyłącznie w oparciu o tę podstawę. Placówka nie może samodzielnie prowadzić tzw. screeningu osób ubiegających się o pracę, gdyż ograniczają ją w tym zakresie przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych􀀺 oraz Kodeksu pracy.

 2. Przed dopuszczeniem osoby zatrudnianej do wykonywania obowiązków związanych z opieką nad dziećmi do lat 3 Dyrektor żłobka jest zobowiązany sprawdzić osobę zatrudnianą w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym oraz Rejestr osób w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Rejestr dostępny jest na stronie: rps.ms.gov.pl. By móc uzyskać informacje z rejestru z dostępem ograniczonym, konieczne jest uprzednie założenie profilu placówki. Aby sprawdzić osobę w Rejestrze placówka potrzebuje następujących danych kandydata/kandydatki:

  1. imię i nazwisko,

  2. data urodzenia,

  3. pesel,

  4. nazwisko rodowe,

  5. imię ojca,

  6. imię matki.

Wydruk z Rejestru należy przechowywać w aktach osobowych pracownika lub analogicznej dokumentacji dotyczącej wolontariusza/stażysty/praktykanta/osoby zatrudnionej w oparciu o umowę cywilnoprawną.

 1. Kandydat/kandydatka przedkłada Dyrektorowi informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189 a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 􀀸2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600) lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

Załącznik nr 4

do Polityki ochrony dzieci

przed krzywdzeniem

w Miejskim Żłobku

w Lędzinach

Karta interwencji

Imię i nazwisko dziecka

Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia

Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia)

Opis działań podjętych przez pedagoga/psychologa

Data

Działanie

Spotkania z opiekunami dziecka

Data

Opis spotkania

Forma podjętej interwencji (zakreślić właściwe)

 • Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

 • Wniosek o wgląd w sytuację dziecka/rodziny,

 • Inny rodzaj interwencji (jaki?) …………………………

Dane dotyczące interwencji

Data

Nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję

Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli placówka uzyskała informacje o wynikach/działania placówki/działania rodziców

Działania:

Załącznik nr 5

do Polityki ochrony dzieci

przed krzywdzeniem

w Miejskim Żłobku

w Lędzinach

Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci

Nasze wartości

 1. W naszych działaniach kierujemy się odpowiedzialnością i rozwagą wobec utrwalania, przetwarzania, używania i publikowania wizerunków dzieci.

 2. Dzielenie się zdjęciami i filmami z naszych aktywności służy celebrowaniu sukcesów dzieci, dokumentowaniu naszych działań i zawsze ma na uwadze bezpieczeństwo dzieci. Wykorzystujemy zdjęcia/nagrania pokazujące szeroki przekrój dzieci – chłopców i dziewczęta, dzieci w różnym wieku, o różnych uzdolnieniach, stopniu sprawności i reprezentujące różne grupy etniczne.

 3. Zgoda rodziców na wykorzystanie wizerunku ich dziecka jest tylko wtedy wiążąca, jeśli dzieci i rodzice zostali poinformowani o sposobie wykorzystania zdjęć/nagrań i ryzyku wiążącym się z publikacją wizerunku.

Dbamy o bezpieczeństwo wizerunków dzieci poprzez:

 1. Pytanie o pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych oraz o zgodę dzieci przed zrobieniem i publikacją zdjęcia/nagrania.

 2. Udzielenie wyjaśnień, do czego wykorzystamy zdjęcia/nagrania i w jakim kontekście, jak będziemy przechowywać te dane i jakie potencjalne ryzyko wiąże się z publikacją zdjęć/nagrań online.

 3. Unikanie podpisywania zdjęć/nagrań informacjami identyfikującymi dziecko z imienia i nazwiska. Jeśli konieczne jest podpisanie dziecka używamy tylko imienia.

 4. Rezygnację z ujawniania jakichkolwiek informacji wrażliwych o dziecku dotyczących m.in. stanu zdrowia, sytuacji materialnej, sytuacji prawnej i powiązanych z wizerunkiem dziecka (np. w przypadku zbiórek indywidualnych organizowanych przez naszą instytucję).

 5. Zmniejszenie ryzyka kopiowania i niestosownego wykorzystania zdjęć/nagrań dzieci poprzez przyjęcie zasad:

  • wszystkie dzieci znajdujące się na zdjęciu/nagraniu muszą być ubrane, a sytuacja zdjęcia/nagrania nie jest dla dziecka poniżająca, ośmieszająca ani nie ukazuje go w negatywnym kontekście,

  • zdjęcia/nagrania dzieci powinny się koncentrować na czynnościach wykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedstawiać dzieci w grupie, a nie pojedyncze osoby.

 1. Rezygnację z publikacji zdjęć dzieci, nad którymi nie sprawujemy już opieki, jeśli one lub ich rodzice/opiekunowie prawni nie wyrazili zgody na wykorzystanie zdjęć po odejściu z instytucji.

 2. Przyjęcie zasady, że wszystkie podejrzenia i problemy dotyczące niewłaściwego rozpowszechniania wizerunków dzieci należy rejestrować i zgłaszać dyrekcji, podobnie jak inne niepokojące sygnały dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.

Rejestrowanie wizerunków dzieci do użytku Miejskiego Żłobka

W sytuacjach, w których nasza instytucja rejestruje wizerunki dzieci do własnego użytku, deklarujemy, że:

 1. Dzieci i rodzice zawsze będą poinformowani o tym, że dane wydarzenie będzie rejestrowane.

 2. Zgoda rodziców na rejestrację wydarzenia zostanie przyjęta przez nas na piśmie.

 3. Jeśli rejestracja wydarzenia zostanie zlecona osobie zewnętrznej (wynajętemu fotografowi lub kamerzyście) zadbamy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez:

  • zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do przestrzegania niniejszych wytycznych,

  • zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do noszenia identyfikatora w czasie trwania wydarzenia,

  • niedopuszczenie do sytuacji, w której osoba/firma rejestrująca będzie przebywała z dziećmi bez nadzoru pracownika naszej instytucji,

  • poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci, że osoba/firma rejestrująca wydarzenie będzie obecna podczas wydarzenia i upewnienie się, że rodzice/opiekunowie prawni udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci.

 1. Jeśli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka nie jest wymagana.

Rejestrowanie wizerunków dzieci do prywatnego użytku

W sytuacjach, w których rodzice rejestrują wizerunki dzieci do prywatnego użytku, informujemy na początku każdego

z tych wydarzeń o tym, że:

 1. Wykorzystanie, przetwarzanie i publikowanie zdjęć/nagrań zawierających wizerunki dzieci i osób dorosłych wymaga udzielenia zgody przez te osoby, w przypadku dzieci – przez ich rodziców.

 2. Zdjęcia lub nagrania zawierające wizerunki dzieci nie powinny być udostępniane w mediach społecznościowych ani na serwisach otwartych, chyba że rodzice tych dzieci wyrażą na to zgodę.

 3. Przed publikacją zdjęcia/nagrania online zawsze warto sprawdzić ustawienia prywatności, aby upewnić się, kto będzie mógł uzyskać dostęp do wizerunku dziecka.

Rejestrowanie wizerunku dzieci przez osoby trzecie i media

 1. Jeśli przedstawiciele mediów lub dowolna inna osoba będą chcieli zarejestrować organizowane przez nas wydarzenie i opublikować zebrany materiał, muszą zgłosić taką prośbę wcześniej i uzyskać zgodę Dyrektora Miejskiego Żłobka. W takiej sytuacji upewnimy się, że rodzice udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci. Oczekujemy informacji o:

  • imieniu, nazwisku i adresie osoby lub redakcji występującej o zgodę,

  • uzasadnieniu potrzeby rejestrowania wydarzenia oraz informacji, w jaki sposób i w jakim kontekście zostanie wykorzystany zebrany materiał,

  • podpisanej deklaracji o zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

 2. Pracownikowi instytucji nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów i osobom nieupoważnionym utrwalania wizerunku dziecka na terenie instytucji bez pisemnej zgody rodzica dziecka oraz bez zgody Dyrektora Miejskiego Żłobka.

 3. Pracownicy nie kontaktują przedstawicieli mediów z dziećmi, nie przekazuje mediom kontaktu do rodziców dzieci i nie wypowiadają się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego rodzica. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jest przekonany, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.

 4. W celu realizacji materiału medialnego Dyrektor Miejskiego Żłobka może podjąć decyzję o udostępnieniu wybranych pomieszczeń instytucji dla potrzeb nagrania. Dyrektor podejmując taką decyzję poleca przygotowanie pomieszczenia w taki sposób, aby uniemożliwić rejestrowanie przebywających na terenie instytucji dzieci.

Zasady w przypadku niewyrażenia zgody na rejestrowanie wizerunku dziecka

Jeśli rodzice nie wyrazili zgody na utrwalenie wizerunku dziecka, będziemy respektować ich decyzję. Z wyprzedzeniem ustalimy z rodzicami , w jaki sposób osoba rejestrująca wydarzenie będzie mogła zidentyfikować dziecko, aby nie utrwalać jego wizerunku na zdjęciach indywidualnych i grupowych.

Rozwiązanie, jakie przyjmiemy, nie będzie wykluczające dla dziecka, którego wizerunek nie powinien być rejestrowany.

Przechowywanie zdjęć i nagrań

Materiały zawierające wizerunek dzieci zaraz po udostępnieniu na stronie Miejskiego Żłobka są usuwane z nośników cyfrowych, którymi zostały wykonane.

Załącznik nr 6

do Polityki ochrony dzieci

przed krzywdzeniem

w Miejskim Żłobku

w Lędzinach

ANKIETA MONITORUJĄCA POZIOM REALIZACJI POLITYKI OCHRONY DZIECI

TAK

NIE

1. Czy znasz standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązujące w Miejskim Żłobku w Lędzinach?

2. Czy zapoznałeś/aś się z treścią „Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Miejskim Żłobku w Lędzinach” ?

3. Czy w Twojej ocenie w miejscu pracy przestrzegana jest Polityka ochrony dzieci ?

4. Czy stosujesz w swojej pracy Politykę ochrony dzieci ?

5. Czy zaobserwowałeś/aś naruszenia Polityki ochrony dzieci w swoim miejscu pracy ?

6. Jeśli tak – jakie zasady zostały naruszone

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

7. Czy masz jakieś uwagi/poprawki do Polityki ochrony dzieci ?

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

8. Jakie punkty/zagadnienia należałoby do niej włączyć? Dlaczego ?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

9. Czy jakieś punkty/zagadnienia należałoby usunąć? Jakie? Dlaczego ?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

10. Czy jakieś punkty/zagadnienia należałoby zmienić? Jakie? Dlaczego? W jaki sposób?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 7

do Polityki ochrony dzieci

przed krzywdzeniem

w Miejskim Żłobku

w Lędzinach

Lędziny, dnia……………………..

………………………………..

Imię i nazwisko

………………………………..

Miejsce pracy

………………………………..

Stanowisko

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/łam się z Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązującą w Miejskim Żłobku i przyjmuję ją do realizacji.

……………………………………

Podpis pracownika

Załącznik nr 8

do Polityki ochrony dzieci

przed krzywdzeniem

w Miejskim Żłobku

w Lędzinach

Lędziny, dnia ………………………

………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

OŚWIADCZENIE

W związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Miejskim Żłobku w Lędzinach na stanowisku ………………………………………

  • wolontariat

  • staż

  • praktykę zawodową

oświadczam, że:

 • Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,

 • Korzystam z pełni praw publicznych,

………………………………………

Podpis osoby składającej

świadczenie

 • Daję rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

………………………………………

Podpis osoby składającej

oświadczenie

 • Nie jestem i nie byłem(am) pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mi zawieszona ani ograniczona,

………………………………………

Podpis osoby składającej

oświadczenie

 • Nie został/został na mnie nałożony obowiązek alimentacyjny na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd*,

 • Wypełniam obowiązek alimentacyjny, który został na mnie nałożony na podstawie wyroku sądowego*,

………………………………………

Podpis osoby składającej

oświadczenie

 • Nie figuruję w bazie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym i nie zostałem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

………………………………………

Podpis osoby składającej

oświadczenie

*niepotrzebne skreślić