Regulamin codziennego odbioru dziecka przez opiekuna żłobka

Regulamin codziennego odbioru dziecka przez opiekuna żłobka

 

  1. Do żłobka przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe. Dzieci z takimi objawami jak: kaszel, katar, wysypka, gorączka bądź inne niepokojące objawy wskazujące na chorobę zakaźną nie będą przyjmowane do żłobka.
  2. O tym czy dziecko zostanie przyjęte do żłobka decyduje opiekun. Ma on prawo zaopiniować zaświadczenie lekarza. W razie zatajenia objawów dziecka przez rodziców opiekun ma prawo odesłać dziecko do domu.
  3. Każde dziecko codziennie podczas odbioru przez opiekuna zostaje poddane oględzinom:

– pomiar temperatury (gdy temperatura dziecka budzi wątpliwości, dziecko jest rozgrzane)

– zewnętrzna ocena ogólnego stanu zdrowia (kaszel, katar, wysypka).

  1. Rodzic/opiekun prawny dziecka ma obowiązek poinformować opiekuna żłobka o wszystkich lekarstwach i suplementach diety, które aktualnie podawane są dziecku.
  2. Personel żłobka nie może podać dziecku żadnych lekarstw ani suplementów diety.
  3. W razie stwierdzenia przez opiekuna zagrożenia życia dziecka personel żłobka ma prawo wezwać pogotowie. Ewentualne koszty tego wezwania ponosi rodzic dziecka.
  4. Dzieci, u których stwierdzono alergię bądź inną chorobę przewlekłą, przyjmowane będą wyłącznie po okazaniu zaświadczenia od specjalisty.
  5. Dzieci po szczepieniu powinny zostać w domu minimum 1 dzień w celu obserwacji odczynu.
  6. Dzieci powinny być ubierane adekwatnie do pogody w razie wyjścia na spacer.
  7. Nie stosowanie się rodzica/opiekuna prawnego dziecka do niniejszego regulaminu jest podstawą do rozwiązania umowy na usługi żłobka.