Rodzic/opiekun prawny ma możliwość wypowiedzenia umowy zawartej ze Żłobkiem na świadczenie usług.

W tym celu należy wypełnić poniższe oświadczenie i złożyć je u dyrektora placówki lub na maila zlobek@ledziny.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

wypowiedzenie umowy żłobek Lędziny

WAŻNE INFORMACJE:

  1. Wypowiedzenie umowy przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka następuje z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia wyprzedzającego termin płatności za Żłobek za następny miesiąc. Okres wypowiedzenia liczony jest od dnia następnego po złożeniu wypowiedzenia. Nie dotrzymanie ww. terminu skutkuje naliczeniem opłaty stałej za Żłobek.

  2. Rozwiązanie umowy za zgodą stron następuje w ostatnim dniu miesiąca.

  3. W przypadku rozwiązania umowy w ciągu trwania miesiąca opłata stała za dany miesiąc nie podlega zwrotowi.