DYREKTOR MIEJSKIEGO ŻŁOBKA INFORMUJE, IŻ REKRUTACJA DO ŻŁOBKA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 ZAKOŃCZYŁA SIĘ W DNIU 31.05.2023.

Harmonogram dalszego postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami procedury odwoławczej ustalony przez dyrektora żłobka przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Wysyłanie oświadczeń wraz z załącznikami

od 01.05 do 31.05.2023

2.

Prace komisji rekrutacyjnej:

od 01.06.2023

3.

Podanie do publicznej wiadomości:

-listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 19.06 do 30.06.2023

-listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Od 03.07.2023

4.

Składanie wniosku do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

 

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH:

zał. 2d oświadczenie o dochodach