Rekrutacja do Miejskiego Żłobka

DYREKTOR MIEJSKIEGO ŻŁOBKA INFORMUJE, IŻ REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 ODBĘDZIE SIĘ W MAJU 2019.

Do żłobka przyjmowane są dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, które mieszkają w gminie Lędziny. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie niezbędnych dokumentów w placówce żłobka.

O PRZYJĘCIU DO ŻŁOBKA NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Harmonogram rekrutacji wraz z terminami procedury odwoławczej przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

od 01.05 do 31.05.2019 godz. 17.30

2.

Prace komisji rekrutacyjnej:

od 01.06.2019

3.

Podanie do publicznej wiadomości:

-listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 10.06 do 14.06.2019

-listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

od 01.07 do 12.07.2019 do godz. 17.30

4.

Składanie wniosku do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, W TYM TERMINY REKRUTACJI, KRYTERIA WRAZ Z PUNKTACJĄ ORAZ ZAŁĄCZNIKAMI POTWIERDZAJĄCYMI ICH SPEŁNIANIE ZAWIERA REGULAMIN REKRUTACJI DOSTĘPNY TUTAJ -> Regulamin rekrutacji 2019.2020

Poniżej znajdziecie Państwo:

  1. Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa dziecka w rekrutacji do Miejskiego Żłobka -> zał. 1 oświadczenie rodzica
  2. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do żłobka -> zał. 2a oświadczenie o wielodzietności
  3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka -> zał. 2b oświadczenie o samotnym wychowywaniu
  4. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do żłobka -> zał. 2c oświadczenie rodzeństwo
  5. Oświadczenie o dochodach -> zał. 2d oświadczenie o dochodach

Prosimy o wypełnienie oświadczenia o zgłoszeniu uczestnictwa dziecka w rekrutacji do Miejskiego Żłobka oraz dotyczących Państwa załączników i złożenie ich w żłobku do dnia 31.05.2019 godzina 17:30.

KRYTERIA W I ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

L.p.

Kryteria

Wymagane dokumenty potwierdzające sytuację

Ilość punktów

1

Rodzina wielodzietna (3 i więcej) gdzie obydwoje rodzice pracują lub uczą się;

oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej- załącznik nr 2A do Regulaminu Rekrutacji do Miejskiego Żłobka w Lędzinach na rok szkolny 2019/2020 oraz jeden z dokumentów:

– zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie;

– wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej; – zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie.

Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko, wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów.

100

2

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

orzeczenie o niepełnosprawności znacznej lub umiarkowanej wydanej przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

100

3

niepełnosprawność kandydata;

orzeczenie o niepełnosprawności znacznej lub umiarkowanej wydanej przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

100

4

samotne wychowywanie kandydata;

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka- załącznik nr 2B do Regulaminu Rekrutacji do Miejskiego Żłobka w Lędzinach na rok szkolny 2019/2020 wraz z jednym z wymienionych dokumentów:

– prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód;

– prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację;

– prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przyznaniu alimentów;

– prawomocny wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich;

– zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności;

– akt zgonu

składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

100

5

objęcie kandydata pieczą zastępczą;

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017 poz. 697 z późn.zm.) –  składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 100

 

KRYTERIA W II ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

L.p.

Kryteria

Wymagane dokumenty potwierdzające sytuację

Ilość punktów

1

oboje rodzice kandydata pracują lub uczą się.

– zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie;

– wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej; – zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie.

Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów.

20

2

rodzeństwo kandydata uczęszcza do Miejskiego Żłobka;

oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do żłobka- załącznik nr 2C do Regulaminu Rekrutacji do Miejskiego Żłobka w Lędzinach na rok szkolny 2019/2020. 10

3

trudna sytuacja losowa, życiowa, socjalno- bytowa, zdrowotna rodziny lub kandydata

decyzja MOPS-u o korzystaniu z pomocy, zaświadczenie lekarskie, postanowienie sądowe lub inny dokument potwierdzający trudną sytuację kandydata lub jego rodziny.

5