– DYREKTOR MIEJSKIEGO ŻŁOBKA INFORMUJE, IŻ REKRUTACJA DO ŻŁOBKA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 ZAKOŃCZYŁA SIĘ W DNIU 31.05.2022.

– LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH* I NIEZAKWALIFIKOWANYCH** W REKRUTACJI DO MIEJSKIEGO ŻŁOBKA WRAZ Z PUNKTACJĄ DOSTĘPNE DO POBRANIA PONIŻEJ

-> Lista.zakwalifikowani.niezakwalifikowani.rekrutacja

* lista zakwalifikowanych (Według Regulamin rekrutacji do Miejskiego Żłobka w Lędzinach na rok szkolny 2022/2023) – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy spełnili warunki formalne udziału w rekrutacji.

** lista niezakwalifikowanych (Według Regulamin rekrutacji do Miejskiego Żłobka w Lędzinach na rok szkolny 2022/2023) – należy przez to rozumieć listy kandydatów, którzy nie spełnili warunków formalnych udziału w rekrutacji.

Zakwalifikowanie kandydata do następnego postępowania rekrutacyjnego nie oznacza przyjęcia dziecka do żłobka.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opublikowane zostaną dnia 4.07.2022

Harmonogram dalszego postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami procedury odwoławczej ustalony przez dyrektora żłobka przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Wysyłanie oświadczeń wraz z załącznikami

od 01.05 do 31.05.2022

2.

Prace komisji rekrutacyjnej:

od 01.06.2022

3.

Podanie do publicznej wiadomości:

-listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 20.06 do 30.06.2022

-listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Od 04.07.2022

4.

Składanie wniosku do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora