UWAGA RODZICE!!

INFOMUJEMY, IŻ NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO ŻŁOBKA ZOSTAŁY WYWIESZONE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA.

DODATKOWO INFOMUJEMY, IŻ LISTA KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH JEST RÓWNOCZEŚNIE LISTĄ REZERWOWĄ, Z ZACHOWANIEM KOLEJNOŚCI NA LIŚCIE.

DZIECI KONTYNUUJĄCE UCZĘSZCZANIE DO ŻŁOBKA OD WRZEŚNIA 2018 NIE ZNAJDUJĄ SIĘ NA LISTACH DZIECI PRZYJĘTYCH, MAJĄC ZAPEWNIONE MIEJSCE W ŻŁOBKU.

DYREKTOR MIEJSKIEGO ŻŁOBKA INFORMUJE, IŻ REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 ODBĘDZIE SIĘ W MAJU 2018.

Harmonogram rekrutacji wraz z terminami procedury odwoławczej przedstawia poniższa tabela:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

od 01.05 do 31.05.2018

2.

Prace komisji rekrutacyjnej:

od 01.06.2018

3.

Podanie do publicznej wiadomości:

-listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 08.06 do 15.06.2018

-Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

od 02.07 do 16.07.2018 do godz. 17.30

4.

Składanie wniosku do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W TYM :

TERMINY REKRUTACJI,

KRYTERIA WRAZ Z PUNKTACJĄ ORAZ DOKUMENTACJĄ POTWIERDZAJĄCĄ ICH SPEŁNIENIE

ZAWIERA REGULAMIN REKRUTACJI, KTÓRY JEST DO WGLĄDU W SIEDZIBIE ŻŁOBKA LUB TUTAJ –> Regulamin rekrutacji 2018.2019

WNIOSKI ZGŁOSZENIA ORAZ WZORY OŚWIADCZEŃ NALEŻY POBRAĆ W SEKRETARIACIE ŻŁOBKA lub pobrać z poniższych linków.

W poniższych linkach znajduje się:

„OŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU UCZESTNICTWA DZIECKA W REKRUTACJI DO MIEJSKIEGO ŻŁOBKA W LĘDZINACH”

Prosimy o jej wypełnienie i dostarczenie do Żłobka.

zal.1_oświadczenie rodzica

załączniki:

Wzory oświadczeń:

  1. oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej – tutaj ;
  2. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – tutaj;
  3. oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do żłobka – tutaj;
  4. oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie – zal.2D_Os.o_doch_na_osobe

 

Spośród kandydatów zakwalifikowanych komisja przeprowadza I etap postępowania rekrutacyjnego biorąc pod uwagę poniższe kryteria:

L.p.

Kryteria

Wymagane dokumenty potwierdzające sytuację

Ilość punktów

1

Rodzina wielodzietna (3 i więcej) gdzie obydwoje rodzice pracują lub uczą się;

oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej- załącznik nr 2A do Regulaminu Rekrutacji do Miejskiego Żłobka w Lędzinach na rok szkolny 2018/2019 oraz jeden z dokumentów:

– zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie;

– wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej; – zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie.

Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko, wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów.

100

2

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

orzeczenie o niepełnosprawności znacznej lub umiarkowanej wydanej przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

100

3

niepełnosprawność kandydata;

orzeczenie o niepełnosprawności znacznej lub umiarkowanej wydanej przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

100

4

samotne wychowywanie kandydata;

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka- załącznik nr 2B do Regulaminu Rekrutacji do Miejskiego Żłobka w Lędzinach na rok szkolny 2018/2019 wraz z jednym z wymienionych dokumentów:

– prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód;

– prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację;

– prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przyznaniu alimentów;

– prawomocny wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich;

– zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności;

– akt zgonu

składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

100

5

objęcie kandydata pieczą zastępczą;

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017 poz. 697 z późn.zm.) –  składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 100

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. Komisja na potrzeby uporządkowania
w kolejności od największej liczby punktów do liczby najmniejszej przyjmuje dla każdego kryterium wartość – „ 100”.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone przez Dyrektora Miejskiego Żłobka w Lędzinach. Są to następujące kryteria:

  1. oboje rodzice kandydata pracują lub uczą się;

  2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do Miejskiego Żłobka w Lędzinach;

  3. trudna sytuacja losowa, życiowa, socjalno- bytowa rodziny.

7. Każdemu powyższemu kryterium określa się wartość punktową:

L.p.

Kryteria

Wymagane dokumenty potwierdzające sytuację

Ilość punktów

1

oboje rodzice kandydata pracują lub uczą się.

– zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie;

– wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej; – zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie.

Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów.

20

2

rodzeństwo kandydata uczęszcza do Miejskiego Żłobka;

oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do żłobka- załącznik nr 2C do Regulaminu Rekrutacji do Miejskiego Żłobka w Lędzinach na rok szkolny 2018/2019. 10

3

trudna sytuacja losowa, życiowa, socjalno- bytowa, zdrowotna rodziny lub kandydata

decyzja MOPS-u o korzystaniu z pomocy, zaświadczenie lekarskie, postanowienie sądowe lub inny dokument potwierdzający trudną sytuację kandydata lub jego rodziny.

5