Na podstawie uchwały nr LXV/506/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 września 2018r. i uchwały   nr LXV/307/21 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 października 2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Lędzinach:

   • Wysokość opłaty za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie w żłobku wnoszonej przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka korzystającego z opieki w Żłobku Miejskim wynosi 17% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w danym roku. Opłatę zaokrągla się w górę do pełnego złotego.
   • Każda rozpoczęta godzina sprawowania opieki nad dzieckiem przekraczającą 10 godzin dziennie wynosi 20zł za każdą rozpoczętą godzinę.
   • Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi 10 zł
   • Płatności za żłobek należy dokonywać do 20-go dnia miesiąca na rachunek bankowy
    nr 79 1050 1214 1000 0090 3080 8878