Na podstawie uchwały nr LXV/506/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 września 2018r. i uchwały   nr LXXXIV/412/22 Rady Miasta Lędziny z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Lędzinach:

   • Wysokość opłaty za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie w żłobku wnoszonej przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka korzystającego z opieki w Żłobku Miejskim wynosi 17% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w danym roku. Opłatę zaokrągla się w górę do pełnego złotego.
   • Każda rozpoczęta godzina sprawowania opieki nad dzieckiem przekraczającą 10 godzin dziennie wynosi 20zł za każdą rozpoczętą godzinę.
   • Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi 12 zł
   • Płatności za żłobek należy dokonywać do 20-go dnia miesiąca na rachunek bankowy
    nr 79 1050 1214 1000 0090 3080 8878