Na podstawie uchwały nr XVIII/121/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Lędzinach:

  • Wysokość opłaty za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie w żłobku wnoszonej przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka korzystającego z opieki w Żłobku Miejskim wynosi 18% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w danym roku. Opłatę zaokrągla się w górę do pełnego złotego.
  • Każda rozpoczęta godzina sprawowania opieki nad dzieckiem przekraczającą 10 godzin dziennie wynosi 20zł za każdą rozpoczętą godzinę.
  • Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi 8zł. 
  • Płatności za żłobek należy dokonywać do 7-go dnia miesiąca na rachunek bankowy nr 79 1050 1214 1000 0090 3080 8878.